BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Urbańczyk Edward (Uniwersytet Szczeciński), Kubik Marek (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zasady konstrukcji planu przepływów pieniężnych w zarządzaniu nieruchomościami
Principles of Cash Flow Planning in Real Estate Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 127-133
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie nieruchomościami, Przepływy pieniężne, Zarządzanie gotówką, Czynsz najmu
Real estate management, Cash flows, Cash management, Rental fee
Note
summ.
Abstract
Zarządzający nieruchomością na podstawie umowy zarządzania zawartej z właścicielem nieruchomości przedstawia mu w określonych terminach odpowiednie sprawozdania finansowe z osiągniętych wyników. Właściciel nieruchomości będzie porównywał planowane i realizowane wpływy i wydatki oraz wielkość ich odchyleń. To właściciel nieruchomości określa, jak często ma zarządca składać mu sprawozdania finansowe i jaka ma być ich forma, jednakże zawsze muszą one dać odpowiedź na pytania: czy obecnie nieruchomość jest w stanie zapewnić samofinansowanie i czy obecna struktura wpływów i wydatków z nieruchomości jest optymalna w perspektywie krótko- i długoterminowej. Dokonując analizy ekonomicznej nieruchomości, zarządca natrafi a na pewien dualizm w dokumentowaniu i sprawozdawczości z działalności ekonomiczno-finansowej zarządzania nieruchomością. Z jednej strony wyniki działalności podawane są zgodnie z wymogami rachunkowości, operującej pojęciami przychodu, kosztu uzyskanego przychodu, zysku operacyjnego, zysku brutto i zysku netto, z drugiej zaś strony przyjęło się, że podsumowanie analizy, prognozy i ocena efektywności odbywa się na wynikach nieruchomości przed podatkiem dochodowym właściciela, gdyż jest to forma najbardziej przejrzysta z jego punktu widzenia. Dlatego też w planowaniu i zarządzaniu finansowym nieruchomości wyrażonym poprzez plan zarządzania stosuje się ujęcie gotówkowe. (fragment tekstu)

Cash flow plan is a convenient tool that allows the owner of the real estate and it's manager not only to facilitate administration of short term cash flow but also a long term utilization of any cash surplus. Content and construction of the plan allows for a proper control of liabilities and receivables and reduces the financial risk associated with the business activity related to the real estate. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. W. J. Brzeski, Vademecum zarządcy nieruchomości, praca zbiorowa, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków, 2003
  2. Wycena nieruchomości, Wydanie Polskie (The Appraisal of Real Estate) Polska Federacja Stowarzyszeń Rzeczoznawców Majątkowych, Warszawa 2000
  3. A. Nalepka, Zarządzanie nieruchomościami. Wybrane zagadnienia, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2006
  4. L. Henclewska, J.K. Pięta, W. Marchwicka, L. Libera, Plany zarządzania nieruchomością. Teoria i praktyka, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2004
  5. W.B. Bruggeman, L.D. Stone, Real estate fi nance, Richard Irwin Inc., Illinois 1981
  6. E.Kucharska-Stasiak, Inwestowanie w nieruchomości, Instytut Nieruchomości Valor, Łódź 1999
  7. A. Sobczak, Plany zarządzania nieruchomościami, Poltex, Warszawa 2000, s. 28.
  8. R. Matkowski, Analiza ekonomiczno-finansowa, w: Wprowadzenie do zarządzania nieruchomością, M. Bryx (red.), Poltext, Warszawa 2004.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu