BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gach Daniel (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Problematyka wdrażania i stosowania społecznych technik komunikacyjnych w organizacjach gospodarczych
Issues of Implementation and Use of Social Communication Techniques in Economic Organisations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 185-192, bibliogr. 15 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Organizacja, Technika, Komunikowanie
Organisation, Technology, Communication
Note
summ.
Abstract
Sieci komputerowe, a szczególnie ogólnoświatowa sieć, czyli Internet, w sposób gwałtowny i głęboki wpływają na zmiany w funkcjonowaniu różnych zbiorowości ludzkich. Narzędziem wzmacniającym to oddziaływanie stała się mobilna telefonia cyfrowa. Ze względu na olbrzymi zakres tych przemian możliwe jest wręcz wskazanie, że jest to kolejna rewolucja przemysłowa o charakterze informacyjnym. Pobieżna obserwacja tych przeobrażeń wskazuje, że w największym zakresie objęły one sferę komunikacji, zarówno w wymiarze międzyludzkim, jak i międzyorganizacyjnym. Przy czym charakterystyczna dla tych oddziaływań jest ich zmienność i postępujący dość gwałtownie rozwój. Obecnie wskazuje się, że jest to faza druga rozwoju narzędzi komunikacyjnych opartych o sieci komputerowe, stąd też łącznie określane są one skrótem Web 2.0, ale też ze względu na fakt, że opierają się one na pełnej interakcyjności użytkowników, ich bezpośrednim uczestniczeniu w procesie generowania informacji oraz wykorzystywaniu sieci powiązań społecznych nazywa się je również "mediami społecznymi"1. Początkowo narzędzia te wykorzystywane były w ogólnych kontaktach międzyludzkich, jednakże możliwości, jakie one oferują, skłoniły firmy do poszukiwania sposobów ich wykorzystania w działalności gospodarczej. (fragment tekstu)

In the article, the author would like to be concerned with the modern instruments of communicating leaning against computer networks. These instruments are being named social media, because they are taking the full interactivity of users into account. One made characteristics of the following instruments: company blog, solving the type "wiki", virtual world and virtual communities. Nature of these tools, scope of applying them by companies and benefits of their implementation were presented. In the last part of the paper the selected principles of social media implementation were discussed. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Banks D., Daus K.: Customer.Community, Jossey - Bass A Wiley Company, San Francisco 2002.
 2. Chui M., Miller A., Roberts R.P.: Six ways to make Web 2.0 work, "The McKinsey Quartely", 2009, February.
 3. Gongla P., Rizzuto C.R.: Evolving communities of practice: IBM Global Service experiences, "IBM System Journal", 2001, No. 4.
 4. Gorman G.E.: Is the wiki concept really so wonderful?, "Online Information Review", 2005, No. 3.
 5. Hearn G., Foth M., Gray H.: Applications and implementations of new media in corporate communications. An action research approach, "Corporate Communications: An International Journal", 2009, Vol. 14, No. 1.
 6. http://secondlife.com/
 7. Kaplan A.M., Haenlein M.: Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, "Business Horizons", 2010, No. 53.
 8. Lesser E. L., Storck J.: Communities of practice and organizational performance, "IBM System Journal", 2001, No. 4.
 9. Long S.A.: Exploring the wiki world: the new face of collaboration, "New Library World" 2006, No. 1222/1223.
 10. Mazurek G.: Blogi i wirtualne społeczności - wykorzystanie w marketing, Oficyna a Wolters Kluwer Business, Kraków 2008.
 11. Mierzejewska B.: Społeczności praktyków. Efektywne tworzenie i wykorzystanie wiedzy w organizacji, "E-mentor", 2005, nr 1.
 12. Piper P.S., Ramos M.: Letting the grass grow: grassroots information on blogs and wikis, "References Service Review", 2006, No. 4.
 13. Samuels A.: Google decides to try a "virtual experience", "Los Angeles Times", 2008, July 9.
 14. Wales J.: Wiki 2.0, "Technology Review", 2008, July/August.
 15. White B.: Google gets into virtual worlds, "Technology Review", 2008, July.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu