BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Antkiewicz Sławomir (Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku)
Title
Główne światowe rynki obligacji korporacyjnych jako wzorzec dla rynku polskiego
The United States or Western Europe, Polish Corporate Bonds Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 161-172, tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Papiery dłużne, Obligacje korporacyjne, Źródła finansowania
Debt securities, Corporate bonds, Source of financing
Note
summ.
Abstract
Celem artykułu jest przedstawienie amerykańskiego i europejskiego rynku obligacji korporacyjnych jako tła dla relatywnie szybko rozwijającego się polskiego rynku tych walorów. Hipotezą badawczą jest stwierdzenie, że rynek obligacji korporacyjnych w Polsce pomimo trudności na rynkach finansowych rozwija się wciąż dynamicznie i stanowi ważną alternatywę dla innych form finansowania inwestycji przez podmioty gospodarcze. Rozwój ten przebiega bardziej według wzorca zachodnioeuropejskiego niż amerykańskiego. Dynamika rozwoju polskiego rynku analizowanych walorów jest znacznie wyższa niż adekwatnych rynków w Stanach Zjednoczonych i w krajach Europy Zachodniej. (fragment tekstu)

The corporate bonds belong to creditor claims categories, debt instruments, which are issued on the basis of the Bonds Act. Owing to the bonds, the business entities may raise capital for further development, settlement of debts, or taking over other companies or partnerships. Polish corporate debt instruments market started to develop intensively rather late, in the 1990s. Consequently, in comparison with the bonds markets of the United States or Western Europe, Polish bonds market still remains underdeveloped. However, it is expected that the corporate bonds will systematically gain more prominence due to increasing awareness of the Polish entrepreneurs concerning those instruments. Polish corporate bonds market is developing dynamically since the last decade. In 2008 the market achieved the level of circa PLN 15 billion, which constituted circa 33.39% of the value of the whole market of the non-treasury debt securities in Poland. Also the number of the issuers offering the bonds increases systematically, which may mean that this way of raising capital for further development is getting more and more popular among Polish entrepreneurs. Owing to the economic crisis, the business entities that want to issue bonds have to attract the prospective investors. This is the reason why the interest rate of those securities is higher, and so are the profits. It may be anticipated that together with more stable situation at the financial markets both, the issuers and the investors will become more and more interested in this form of raising and investing the financial means. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. S. Antkiewicz, Pozyskiwanie kapitału poprzez emisję obligacji korporacyjnych, w: M. Panfil, Finansowanie rozwoju przedsiębiorstwa. Studia przypadków, Difin, Warszawa 2008
 2. S. Antkiewicz, Rynek dłużnych papierów wartościowych w Polsce. Instrumenty. Innowacje. Perspektywy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2006
 3. S. Antkiewicz, Akcje i obligacje w finansowaniu przedsiębiorstw, Biblioteka Menadżera i Bankowca, Warszawa 2002
 4. Przegląd rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych, "Rating i Rynek" 2007, nr 12
 5. U.S. Corporate Bond Market: A Review of Fourth-Quarter 2008 Rating and Issuance Activity, Fitch Ratings Ltd., February 2009
 6. U.S. Corporate Bond Market: A Review of Fourth-Quarter 2007 Rating and Issuance Activity, Fitch Ratings Ltd., February 2008
 7. EMEA Corporate Bond Market - 2006 Review, Fitch Ratings Ltd., March 2007
 8. EMEA Corporate Bond Market - Q307 Review, Fitch Ratings Ltd., November 2007
 9. S. Buczek, Geneza powstania rynku obligacji zamiennych w Polsce, "Nasz Rynek Kapitałowy" 1999, nr12
 10. Ustawa o obligacjach z 29.06.2000 r., DzU 2000, nr 60, poz. 702
 11. Podsumowanie IV kwartału 2008 i roku 2008 na rynku nieskarbowych instrumentów dłużnych w Polsce, Fitch Polska SA, Warszawa 2009
 12. Rating i Rynek" 2008, nr 6, s. 10.
 13. P. Niedziółka, Pozyskiwanie kapitału przez podmioty gospodarujące drogą emisji papierów udziałowych i dłużnych w Polsce a finansowanie za pomocą kredytu bankowego, w: Bankowość detaliczna. Potrzeby,szanse, zagrożenia, Rytlewska G. (red.), PWE, Warszawa 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu