BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bronisławska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Fundusz leśny jako źródło finansowania wybranych obszarów działalności w lasach państwowych
The Forest Fund as the Funding Source of the State Forests National Forest Holding Forests Selected Activity Aspects
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 181-188, rys., tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Fundusz leśny, Źródła finansowania, Gospodarka leśna
Forest fund, Source of financing, Forest economy
Note
summ.
Company
Lasy Państwowe
Abstract
Prowadzenie przez Lasy Państwowe trwale zrównoważonej gospodarki leśnej - działalności zmierzającej do ukształtowania struktury lasów i ich wykorzystania w sposób i tempie zapewniającym trwałe zachowanie ich bogactwa biologicznego, wysokiej produkcyjności oraz potencjału regeneracyjnego, żywotności i zdolności do wypełniania, teraz i w przyszłości, wszystkich ważnych ochronnych, gospodarczych i socjalnych funkcji na poziomie lokalnym, narodowym i globalnym, bez szkody dla innych ekosystemów1 - wymaga pewnych, stabilnych źródeł finansowania. Czy zapewnienie dzisiaj, w obecnych oraz w przewidywanych uwarunkowaniach makroekonomicznych, takich form finansowania działalności realizowanej na blisko jednej trzeciej terytorium naszego kraju (taką bowiem powierzchnią zarządzają Lasy Państwowe), uzależnionej w wielu aspektach od nieprzewidywalnej przyrody - a więc w warunkach zagrożenia klęskami żywiołowymi, przy rosnącej liczbie powierzanych zadań - związanych między innymi z Programem Natura 20002 (wypełnianym w ramach Europejskiej Sieci Ekologicznej Natura 2000), coraz większych oczekiwań społeczeństwa na dobra związane z pełnieniem przez las funkcji ekologicznych i społecznych, jest możliwe? (fragment tekstu)

The subject of the paper is presentation of the genesis and role of the Forest Fund in the State Forests National Forest Holding Forests financing. The author gives also the explanation, why the fund is ment to be one of the key elements affecting the regulations of the State Forests NFHF management specificity and determining restrictions of the economic analysis methods apply in Forestry (fundamental organizational unit, where the forest management is conducted) financial situation estimation. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ust. z 28 września 1991 r. o lasach, DzU, nr 101 z 1991 r., poz. 444 z późn. zm.
  2. Ust. z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, DzU, nr 92, poz. 880.
  3. T. Marszałek, Dostosowanie lasu i gospodarki leśnej do wymagań współczesności, "Sylwan" 2001, nr 8
  4. Rozporządzenie Rady Ministrów z 6 grudnia 1994 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia gospodarki finansowej w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe , DzU, nr 134 z 1994 r., poz.692.
  5. Biuletyn Informacji Publicznej, http://bip.lp.gov.pl/pl/bip/finanse, 20.05.2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu