BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Griszel Weronika (Grodzieński Państwowy Uniwersytet im. Janki Kupały, Białoruś)
Title
Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Polsce na tle Europy Środkowo-Wschodniej
Foreign Direct Investments in Poland in Relation to Centre-Eastern Europe
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 189-198, rys.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Inwestycje zagraniczne, Inwestycje bezpośrednie, Restrukturyzacja gospodarki, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Foreign investment, Direct investments, Economic restructuring, Systemic transformation
Note
summ.
Country
Europa Środkowo-Wschodnia
Central and Eastern Europe
Abstract
Celem niniejszej pracy jest określenia atrakcyjności Polski z punktu widzenia potencjalnego inwestora zagranicznego. Cel planuje się osiągnąć dzięki analizie napływu BIZ do Polski w porównaniu z innymi krajami Europy Środkowo-Wschodniej oraz analizie głównych międzynarodowych rankingów i wyjaśnieniu miejsca w nich dla Polski. Warto podkreślić, że BIZ są najbardziej zaawansowanym sposobem wejścia na rynki obce oraz źródłem finansowania rozwoju przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

Numerous researches prove that foreign direct investments (FDI) are the most advanced forms of enterprise foreign expansion, and they give most benefits to national economy. In comparison to traditional international flows, they are characterized by considerable dynamics of development. Intensive development of foreign direct investment is one of the aspects in the world's globalization. Poland has obtained exclusive "attractiveness" leadership in the last years. The "how to" investment becomes more important than "how much" for investors seeking sustainable location options. New options bring new location strategies and a sharpening focus on the balance of risk and reward in economies everywhere. Cross-border investors pay more attention to political and legal stability and infrastructure. In new FDI competitive field, Poland is still an active player with dominant power. Poland has liberalized regulations of FDI, allowed taking part foreign subjects in process of privatization and actively attracts international corporations in the last years. It expects that should improve people wellbeing. The purpose of thesis "Foreign direct investments in Poland in relation to Centre-Eastern Europe" is analysis of country's attractiveness from the point of view of foreign investors. The purpose was achieved due to analyses of FDI in Poland compared with other countries of Centre-Eastern Europe and for analysis of main international rankings, how they estimated of the investment appeal of Poland. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. T. Pakulska, M. Poniatowska-Jaksch, Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w Europie Środkowo-Wschodniej: koncentracja kapitału zagranicznego w Polsce, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2004
  2. Database on Foreign Direct Investment in Central, East and Southeast Europe, 2008.
  3. Bezpośrednie inwestycje zagraniczne na świecie i w Polsce: tendencje, determinanty i wpływ na gospodarkę, UNCTAD, Ministerstwo Gospodarki, Instytut Technologii Eksploatacji, Warszawa 2002
  4. UNCTAD Światowy Raport Inwestycyjny 2008.
  5. http://www.wiiw.ac.at/pdf/fdi_june08_press_release.pdf, 24.04.2009.
  6. POLSKA w międzynarodowych rankingach i raportach na tle wybranych krajów CEE. Opracowane przez: Departament Informacji Gospodarczej Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych SA.
  7. http://www.egospodarka.pl/25051,Doing-Business-2008-Polska-na-74-miejscu,1,39,1.html, 07.05.2009.
  8. http://www.imd.ch/news/2008-WCY-Rankings.cfm, 07.05.2009.
  9. K. Przylska, Determinanty zagranicznych inwestycji bezpośrednich w teorii ekonomicznej. Empiryczna weryfikacja czynników lokalizacji zagranicznych inwestycji bezpośrednich w Czechach, Polsce i na Węgrzech, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2001
  10. http://www.eksportuj.pl/artykul/pokaz/id/4847/kraj/prognozy-naplywu-bezposrednich-inwestycjizagranicznych, 06.05.2009.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu