BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Karbownik Lidia (Uniwersytet Łódzki)
Title
Zastosowanie metod taksonomicznych w diagnostyce sytuacji finansowej spółek akcyjnych sektora budownictwo
The Application of the Taxonomy Methods in Diagnosis of Financial Position of Joint Stock Companies rom Building Industry
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 199-211, rys., tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Metody taksonomiczne, Budownictwo, Spółki akcyjne, Spółki giełdowe, Analiza skupień
Taxonomic methods, Construction sector, Joint stock companies, Stock market companies, Cluster analysis
Note
summ.
Abstract
Zasadniczym celem opracowania jest rozpoznanie kluczowych wartości i relacji zachodzących pomiędzy zmiennymi decydującymi o przynależności publicznych spółek sektora budownictwo do wyłonionych w trakcie analizy skupień homogenicznych1 grup podmiotów gospodarczych o zbliżonej sytuacji finansowej. Utworzenie deskryptywnego modelu C&RT przyczyniło się do opisu i prezentacji wzorców w badanej zbiorowości dotyczących rodzajów układów pomiędzy operacyjnymi przepływami pieniężnymi netto i wynikiem finansowym netto oraz ich wartości, które odgrywały kluczową rolę w zaklasyfikowaniu danej spółki akcyjnej do określonego skupienia. (fragment tekstu)

The main goal of this article is recognition the key values and relations between operating net cash flow and net profit or net loss. Values and relations between them were the main criterion for classification of polish joint-stock companies from building industry to homogeneous groups of economic units in similar financial position, which groups were formed in the course of the cluster analysis. The diagnosis of financial position of this enterprises from 2005 to 2007 gave various results. The descriptive model C&RT allowed to do description and presentation of division's rules of economic units in question. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. T. Waśniewski, W. Skoczylas, Teoria i praktyka analizy finansowej w przedsiębiorstwie, Fundacja Rozwoju Rachunkowości w Polsce, Warszawa 2002
  2. T. Maślanka, Przepływy pieniężne w zarządzaniu finansami przedsiębiorstw, Wydawnictwo C.H. BECK, Warszawa 2008
  3. Ceduła nr 249 z 28.12.2007.
  4. L. Bednarski i in., Analiza ekonomiczna przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2001
  5. E. Śnieżek, Sprawozdawczość przepływów pieniężnych - krytyczna ocena i propozycja modelu, Wydawnictwo UŁ, Łódź 2008
  6. http://www.statsoft.pl/textbook/stathome.html.
  7. M. Łapczyński, Drzewa klasyfikacyjne w badaniach satysfakcji i lojalności klientów, w: Analiza satysfakcji i lojalności klientów, StatSoft Polska, Warszawa-Kraków 2003
  8. M. Łapczyński, Wpływ aktywności mieszkańców na poziom życia w gminach woj. małopolskiego, w: Statystyka i data mining w badaniach naukowych, StatSoft Polska, Warszawa-Kraków 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu