BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Krajewski Mirosław (Uniwersytet Gdański)
Title
Współczesne problemy zarządzania finansami przedsiębiorstw
Present Issues of Enterprises Finance Management
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 213-220, rys.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie finansami, Teoria finansów, Teoria ekonomii, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Rozwój przedsiębiorstwa, Wzrost gospodarczy
Financial management, Financial theory, Economic theory, Enterprise management, Enterprise development, Economic growth
Note
summ.
Abstract
Zarządzający w przedsiębiorstwie, podejmując decyzje gospodarcze, jednocześnie realizują określony sposób gospodarowania. We współczesnym prowadzeniu działalności gospodarczej należy dążyć do wykorzystywania jakościowych czynników produkcji, co w konsekwencji prowadzi do wzrostu oczekiwanych wskaźników ekonomicznych takich jak produktywność czy rentowność. Rola każdego przedsiębiorstwa niezależnie od obrotu oraz od liczby zatrudnionych w gospodarce rynkowej jest znacząca w rozwoju społecznym i gospodarczym każdego kraju. Staje się ono miejscem realizacji potrzeb kapitału intelektualnego oraz powoduje powstanie takich wartości rzeczowych i finansowych, które stanowią o taktyce i strategii rozwoju gospodarczego w regionie i w kraju.(fragment tekstu)

The present guidance of economic activity should join from using in consequence the qualitative factors of production, what it guides to growth of waited fuel - efficient coefficients such how productiveness or rentability. The creating the new value is idea of every enterprise as well as the getting of definite advantages. The finances of enterprises management be connected with large uncertainty always and risk, and simultaneously with large chances. Very important for they decreases of risk they are quick and credible information relating capital market and the intuition of managers of enterprise. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. K. Dziworska, Decyzje inwestycyjne przedsiębiorcy, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2000
 2. A.R. Brealey, S.C. Myers, Podstawy finansów przedsiębiorstw, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999, t. 2
 3. M. Krajewski, Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwach, ODDK, wyd. II zaktualizowane, Gdańsk 2008
 4. Finanse przedsiębiorstwa, J. Kowalczyk (red.), Międzynarodowa Szkoła Zarządzania, Warszawa 1993
 5. V. Jog, C. Suszyński, Zarządzanie fi nansami przedsiębiorstwa, CIM, Warszawa 1993
 6. M. Dusza, Banki na rynku kapitałowym, Bibioteka Menedżera i Bankowca, Warszawa 1992
 7. D. Roux, Analyse economique et gestion de l'entreprise, Dunod 1988
 8. A. Courtois, M. Pillet, Ch. Martin, Gestion de la production, Les Editions D'organisation, Paris 1989
 9. J. Penc, Strategia zarządzania, Placet, Warszawa 1994
 10. S.A. Ross, R.W. Westerfi eld, B.D. Jordan, Finanse przedsiębiorstw, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999
 11. E. F. Brigham, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 1996
 12. D. Davies, Sztuka zarządzania finansami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1993
 13. Z. Fedorowicz, Racjonalny system finansowy - główne kierunki reformy, PWE, Warszawa 1984
 14. M. Sierpińska, D. Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998
 15. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo - podstawy nauki o przedsiębiorstwie, teoria i praktyka zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierowania "Dom Organizatora", Toruń 1999
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu