BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Gromiec Marek (Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania)
Title
Problemy zaopatrzenia Polski w wodę - zasoby, zagrożenia, rozwiązania
Problems of Water Supply in Poland - Resources, Threats, Solutions
Source
Przyszłość. Świat-Europa-Polska, 2014, nr 2, s. 64-86, tab., bibliogr. 4 poz.
Keyword
Zasoby wodne, Gospodarowanie zasobami wody, Sieć wodociągowa, Zanieczyszczenie wód, Wody gruntowe
Water resources, Water resources development, Water supply network, Water pollution, Groundwater
Note
streszcz., summ.
Abstract
Woda jest składnikiem niezbędnym do życia. Przemiany cywilizacyjne, tj. przyrost liczby ludności, wzrost gospodarczy, narastanie zanieczyszczeń oraz zmiany cykli hydrologicznych spowodowane zmianami klimatycznymi, powodują, że powszechność dostępu do wody budzi coraz większe obawy. W pracy przedstawiono problemy zaopatrzenia Polski w wodę, prezentując zasoby wodne, ich wykorzystanie oraz zagrożenia jakości i ilości dostępnej wody. Ponadto wskazano na trudności z osiągnięciem dobrego stanu wód w Polsce, w terminie wymaganym przez prawodawstwo krajowe i unijne. (abstrakt oryginalny)

Water is a necessary component for life. Civilizational change, i.e. population increase, economic growth, pollution increase and changes in the hydrological cycle due to climate change, make the universality of access to water a growing concern. The paper presents problems of water supply in Poland, presenting water resources, their use and the threat of the quality and quantity of water available. In addition, noted the difficulty of achieving good water status within the time required by national and EU legislation. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of the Wroclaw University of Economics
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Główny Urząd Statystyczny: Ochrona Środowiska 2013. Informacje i opracowania statystyczne. Warszawa 2013.
  2. Izba Gospodarcza Wodociągi Polskie: Wybrane opracowania. Warszawa 2014.
  3. Gromiec M., Sadurski A., Zalewski M., Rowiński P.: Zagrożenia zawiązane z jakością wody. Nauka 1, 99-122, 2014.
  4. Gromiec M.: Racjonalność w planowaniu ochrony jakości wód w ramach RDW. Gospodarka Wodna 12, 453-456, 2013.
Cited by
Show
ISSN
1895-0949
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu