BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lizak Dariusz (GTX Hanex Plastic Sp. z o.o.)
Title
Koszty transakcyjne przedsiębiorstwa a kapitał społeczny organizacji
Organization's Transaction Costs and Social Capital
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 221-228
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Koszty transakcyjne, Kapitał społeczny, Zarządzanie przedsiębiorstwem, Wartości niematerialne
Transaction cost, Social capital, Enterprise management, Intangible asset
Note
summ.
Abstract
Przenosząc znaczenie fundamentalnych zmian związanych z przejściem z ery produkcyjnej do ery wiedzy, możemy w sposób analogiczny odnieść się do zmian związanych z ewolucją wykorzystania kapitału materialnego i przejściem do ery, w której szczególne i decydujące znaczenie ma kapitał niematerialny. Przewaga przedsiębiorstw na rynku może uwidocznić się na skutek wykorzystania mobilności zasobów oraz ograniczania kosztów transakcji. Odnosząc się do optymalizacji kosztów transakcyjnych, mamy na myśli z jednej strony koszt transakcji, a z drugiej czas, w którym planując naszą aktywność rynkową, bierzemy pod uwagę również liczbę skutecznie zawartych i pracujących transakcji. Poprzez wspólne sieci powiązań wewnętrznych oraz zewnętrznych kapitał społeczny może być zasobem reagującym na informacje dotyczące zmian w otoczeniu firmy. Relacje międzyludzkie, sieci powiązań i kontaktów odpowiednio dostosowane do potrzeb przedsiębiorstwa mogą sprawić, iż reakcja i decyzje organizacji są podejmowane z większą świadomością i odpowiedzialnością za działania rynkowe. (fragment tekstu)

The present article is describing sketch of meaning of the role of the social capital in reports associated with transactions cost of the enterprise, particularly with the element of recruiting and using resources of the enterprise. Described relations constitute synthetic including of meaning of the social capital with reference to organizational choice, the classification, the allocation and the management with economic utility of company of the name with reference to incurred costs connected with the transaction. On basis of an analysis associated with issues of the social capital and the theory of transactions cost they made an appraisal of the relation between individual elements and linking them relations. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Ł. Hardt, rozwój ekonomii kosztów transakcyjnych. Od koncepcji do operacjonalizacji. Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2008
 2. O.E. Williamson, Outsourcing: Transaction cost economics and supply chain management, "Journal of Supply Chain Management" 2008, April, vol. 44/2
 3. T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa. Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 4. A. Pawłowska, Badanie relacji społecznych w organizacji z wykorzystaniem metod projekcyjnych, Studia i Materiały Wydziału Zarządzania UW, I/2006, www.sim.wz.uw.edu.pl, dostęp 5.06.2009
 5. Psychologia, socjologia, teoria organizacji, teoria decyzji
 6. N.B Rottke, J. Gentgen, Workout management of non-performing loans. A formal model based on transactioncost economics, "Journal of Property Investment & Finance" 2008, vol. 26, nr 1
 7. Y. Barzel, Some Fallacies in the Interpretation of Information Costs, "Journal of Low and Economics"1997
 8. D.W. Allan, What are Transaction Costs? "Research in Law and Economics" 1991, nr 14
 9. S.E. Seifert, M.I. Kramer, R.C. Linden, A social capital theory of carter success, "Academy of ManagementJournal" 2001, nr 2
 10. W. Tsai, S. Ghoshal, Social Capital and Value Creation: The role of interfi rm networks, "Academy of Management Journal", London Buisness School, London
 11. Kapitał społeczny. Ekonomia społeczna, T. Kaźmierczak, M. Rymsza (red.), Instytut Spraw Publicznych,Warszawa 2007
 12. M. Bratnicki, Rola kapitału społecznego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, "Humanizacja Pracy"1999, nr 2-3
 13. W. Czakon, Dynamika więzi międzyorganizacyjnych przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2007
 14. I. Dziweńka, Więź - budowanie relacji z klientem, http://www.nf.pl/Artykuł/8539/Wiez-budowanie-zklientem-sukces-wiez-zaufanie/, (10.10.2008)
 15. W. Dyduch, Kapitał społeczny organizacji pożywką dla przedsiębiorczości i innowacyjności, http://www.zti.com.pl/instytut/pp/referaty/ref42_full.html (21.07. 2008)
 16. F. Fukuyama, Zaufanie. Kapitał społeczny a droga do dobrobytu, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Wrocław 1997
 17. G. Svendsen, J.F.L. Sorensen, The socioeconomic power of social capital. A double test of Putnam's civic society argument, "International Journal of Socjology and Social Policy" 2006,nr 9/10
 18. D. Lizak, Zasobowy charakter kapitału społecznego organizacji, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 2,s. 13-16. X. Luo, N. Donathu, The role of cyber-intermediaries: a Framework based on trans action cost analysis, agency, relationship marketing and social Exchange theories, "Journal of Business & Industrial Marketing"2007, 22/7
 19. A. Noga, Dominacja a efektywna konkurencja, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1993
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu