BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malak Katarzyna (Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy)
Title
Rentowność przedsiębiorstw w obliczu kryzysu gospodarczego
Profitability of Companies Under the Conditions of an Economic Crisis
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 229-235, bibliogr. 7 poz.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Kryzys gospodarczy, Rentowność przedsiębiorstwa, Kapitał własny, Kapitał obcy w przedsiębiorstwie
Economic crisis, Enterprise profitability, Ownership capital, Foreign capital in enterprises
Note
summ.
Abstract
Światowy kryzys gospodarczy coraz mocniej daje znać o sobie w naszym kraju. Spadek popytu wewnętrznego, spadek zamówień z zagranicy oraz wzrost kursu walut to czynniki, którym rodzimi przedsiębiorcy muszą pilnie stawić czoła. Bez wątpienia, badanie osiąganej rentowności na tle istniejących w przedsiębiorstwie oraz jego otoczeniu warunków staje się jednym z głównych celów analizy finansowej. Wskazuje ona skutki ekonomiczne wcześniej podjętych decyzji oraz służy ich ocenie, a tym samym wskazuje kierunek przyszłych działań. W jaki sposób określić, które parametry mają największy wpływ na rentowność w firmie w obliczu kryzysu gospodarczego? Czy jest to przychód ze sprzedaży, stopień wykorzystania aktywów czy wielkość wypracowanego zysku netto firmy? (fragment tekstu)

The global economic crisis has been increasingly marking its presence in our country. The decline in domestic demand, decreasing foreign orders and growing currency rates are included in the factors that need to be faced up to buy local entrepreneurs quite urgently. With no doubt the analysis of profitability in connection with conditions present both in the company and its surroundings becomes one of the main goals of financial analysis. It indicates the economic results of previously undertaken decisions and evaluates them, pointing out the direction of future actions.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Dynus M., Kołosowska B., Prewysz-Kwinto P., Analiza finansowa przedsiębiorstwa, TNOiK, Toruń 2005.
  2. Glibowski K., Sposoby dofinansowania 2007-2013, Wydawnictwo Pol-Press, Katowice 2007.
  3. Markowski W., ABC small businessu, Marcus s.c., Łódź 2005.
  4. Padurek B., Piecyk J., Inwentaryzacja, kapitały, kredyty bankowe, wynik finansowy, Wrocław 2001.
  5. Skowronek-Mielczarek A., Małe i średnie przedsiębiorstwa. Źródła finansowania, C.H. Beck, Warszawa 2005.
  6. www.nf.pl, potral wiedzy dla biznesu.
  7. pl.wikipedia.org.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu