BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wielgórka Dariusz (Politechnika Częstochowska)
Title
Struktura kapitału a wartość przedsiębiorstwa mającego status zakładu pracy chronionej
Capital Structure and the Value of a Company Given Supported Employment Enterprise Status
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 269-274, tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Struktura kapitału przedsiębiorstwa, Zakład pracy chronionej
Enterprise value, Company capital structure, Supported employment enterprise
Note
summ.
Abstract
Przedsiębiorstwa, prowadząc działalność gospodarczą, korzystają z kapitałów pochodzących z różnych źródeł, które są zróżnicowane pod wieloma względami. Optymalny dobór kapitału wymaga określenia bieżących i przyszłych potrzeb finansowych przedsiębiorstwa. W teorii finansów przyjęto, że między kosztem kapitału a wartością przedsiębiorstwa występuje zależność odwrotna, czyli im droższy kapitał pozyska spółka na sfinansowanie inwestycji zwiększających wartość firmy, tym niższy będzie wzrost wartości. Natomiast trudniej jest określić, jaki wpływ na koszt kapitału ma jego struktura oraz jaka jest relacja między strukturą kapitału a wartością przedsiębiorstwa. Znalezienie odpowiedzi na pytanie, czy można zwiększyć wartość rynkową obniżając koszt kapitału dzięki zróżnicowaniu jej struktury, rozwiązałoby dylemat, czy finansować inwestycję środkami własnymi, czy długiem. (fragment tekstu)

The matter of determining optimal capital structure and its effect on company's value is still a subject to disputes. Given numerous economic theories regarding this problem it is justified to look for the possibility to determine the ideal capital structure and factors affecting the capital. The most important issues in creating the optimal capital structure are financial leverage and the relation between risk and profit in a company. This refers especially to supported employment enterprises, which due to their status are entitled to use many instruments of financial support, which main purpose is the limitation of those enterprises activity risk. Supported employment enterprises use various sources of financing, like equity capital, loan capital - mostly trade credit, bank loan, and contingent capital - that is the specific mix of equity capital and loan capital in form of ZFRON and subsidies to salaries of handicapped employees. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. W. Caputa, D. Szwajca, Finanse we współczesnych procesach kreowania wartości, CeDeWu.pl, Warszawa 2008
 2. A. Zachorowska, Ryzyko działalności inwestycyjnej przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2006
 3. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2000
 4. A. Szelągowska, I. Pruchnicka-Grabias, Finansowanie działalności gospodarczej w Polsce, CeDeWu.pl, Warszawa 2007
 5. Ostaszewski J., Zarządzanie finansami w spółce akcyjnej, Difin, Warszawa 2003
 6. A.Szablewski, R. Tuziemek, Wycena i zarządzanie wartością firmy, Poltext, Warszawa 2005
 7. J.Ickiewicz, Pozyskiwanie i struktura kapitału a długookresowe cele przedsiębiorstwa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 1996
 8. D. Krzemińska, Finanse przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2002
 9. E. Urbańczyk, A. Szczęsna, Koszt kapitału jako element wpływający na wybór strategii kapitałowej, w: Czas na pieniądz, WNUS, Szczecin 2002
 10. J. Czekaj, Z. Dresler, Podstawy zarządzania finansami firm, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1997
 11. D. Wielgórka, System pomocy publicznej dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, w: Wybrane problemy zarządzania finansami w przedsiębiorstwie, D. Wielgórka, J. Łukomska-Szarek (red.), Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 2008
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu