BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiecki Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Wydział Zarządzania), Jaki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Kreowanie wartości - perspektywa globalizacji i nowej gospodarki
Value Creation - Globalization and New Economy Perspective
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 277-284, rys.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Globalizacja, Nowa Gospodarka, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Przekształcenia ustrojowo-systemowe
Globalization, New Economy, Creating company's value, Systemic transformation
Note
summ.
Abstract
Procesy globalizacji i postępujące oddziaływanie nowej gospodarki na otaczającą nas rzeczywistość spowodowały załamanie się dotychczasowych paradygmatów funkcjonowania przedsiębiorstw. Współczesne realia gospodarcze wywołują konieczność zmiany sposobu myślenia oraz wyznaczników strategii zarządzania przedsiębiorstwami jako podstawowymi elementami podmiotowej triady każdej gospodarki. Stąd w czasach przełomu, w erze globalizacji i nowej gospodarki, od przedsiębiorstw oczekuje się przede wszystkim umiejętności dostosowania zadań i funkcji oraz metod organizacji pracy i zarządzania do radykalnie zmieniających się uwarunkowań ich działalności, które implikowane są procesami postępującej globalizacji i integracji gospodarczej oraz wyzwaniami technologicznymi i informacyjnymi. (fragment tekstu)

The end of the 20th century brought about quite a new means of measuring the competitiveness on the international market, as dictated by the advancing globalization of practically all spheres of life. In consequence, national economies started to be more interdependent thus forming the global economic system. Thinking and acting globally would never be possible if not for far-reaching innovations in the realm of communication and information exchange, including information technologies and the Internet. The growing importance of the new economy, together with changes in the role of particular enterprise economic resources, has confirmed that, despite the fundamental and fixed business rules, the 21st century enterprises must be aware of new challenges. Thus, in the new global market reality, the need for the tourist enterprises' development, the system and modernization restructuring of their structures and overcoming stereotypes, as well as the implementation of modern management methods and innovative solutions constitute an undisputed imperative of the 21st century economy, and in some measure they have permanently blended into the functioning, transformations and development of present-day, modern economic organizations.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. S. Flejterski, P.T. Wahl, Ekonomia globalna. Synteza, Difin, Warszawa 2003
 2. Globalizacja, J. Klich (red.), ISS, Kraków 2001; Globalizacja i integracja europejska. Szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki, J. Kotyński (red.) , PWE, Warszawa 2005
 3. Globalizacja. Mechanizmy i wyzwania, B. Liberska (red.), PWE, Warszawa 2002
 4. T.T. Kaczmarek, Globalistyka. Przyszłość globalnej gospodarki, Difin, Warszawa 2007
 5. W. Miziak, Globalizacja - więcej niż podręcznik. Społeczeństwo - kultura - polityka, Difin, Warszawa 2007
 6. Transformacja - integracja - globalizacja, S. Miklaszewski (red.), ISS, Kraków 2003
 7. Zachowania podmiotów rynkowych w warunkach globalizacji, M. Malinowska, B. Kucharska (red.), PWE, Warszawa 2006
 8. G. Kozuń-Cieślak, Efektywność w gospodarce globalnej - korporacje transnarodowe, w: Praktyczne aspekty pomiaru efektywności, S. Wrzosek (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu, 2005
 9. K. Obłój, Tworzywo skutecznych strategii. Na styku starych i nowych reguł konkurencji, PWE, Warszawa 2002
 10. D. Dobija, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Wydawnictwo WSZiP im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2003
 11. R. Stalmach, Zarządzanie firmą w interesie akcjonariuszy, Difi n, Warszawa 2005
 12. F. Krawiec, Transformacja firmy w nowej gospodarce. Koncepcje, strategie, struktury i technologie w zarządzaniu, Difin, Warszawa 2005
 13. A. Rappaport, Shareholder Value. Wertsteigerung als Maβstab für die Unternehmensführung, Schäffer-Poeschel Verlag, Stuttgart 1995 (niemieckie wydanie pracy A. Rappaporta opublikowanej po raz pierwszy w USA w latach 80. ubiegłego stulecia).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu