BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jaki Andrzej (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Prowartościowa orientacja w zarządzaniu - od teorii przedsiębiorstwa do praktyki zarządzania
Pro-Value Management Orientation - from Enterprise Theory to Management Practice
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 285-296, tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie przedsiębiorstwem, Teoria przedsiębiorstwa, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Finanse przedsiębiorstwa
Enterprise management, Enterprise theory, Creating company's value, Enterprise finance
Note
summ.
Abstract
Reguły rządzące funkcjonowaniem podmiotów w warunkach gospodarki rynkowej, a w szczególności jej pieniężny charakter i rozstrzygająca rola rynku jako weryfikatora skuteczności zarządzania, sprawiają, że za podstawowy cel przedsiębiorstwa działającego w takich realiach uznaje się dążenie do maksymalizacji jego wartości rynkowej. W tym kontekście przedsiębiorstwo jest postrzegane jako forma inwestycji swoich właścicieli oczekujących z tego tytułu wymiernych korzyści finansowych. Stąd też niezależnie od formy prawno-organizacyjnej przedsiębiorstwa czy typu jego własności każdy właściciel przedsiębiorstwa oczekiwał będzie w dłuższym horyzoncie czasowym wzrostu jego wartości. Dlatego zarówno współczesna teoria finansów, jak i nauka o przedsiębiorstwie uznają właśnie maksymalizację wartości rynkowej za podstawowy cel działalności przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

The recognition of value maximization as the primary goal of an enterprise functioning correspondds with the assumptions of its financial model. Simultaneously however, in order to explain the essence and the logics of its functioning, the complexity of the enterprise as an economic category makes us use a series of other models, which stress other aspects of this economic category, as well. Among these models we can find, first of all, models described by economic sciences, such as: economic, marketing, as well as organizational models, but also models based on legal sciences (legal model), technological (technological model), and humanistic sciences (behavioral model, ethical model). In case of each model, one can see different instruments of influence on multiplication of the enterprise value. At the same time, these models have contributed to the creation of such management fields as: finance management, marketing management, production management, human resources management, and logistics management. Individual areas of management concentrate their attention on the key, from the point of view of each of them, determinants of the enterprise activity. The integration of the enterprise strategy with the sphere of its finance has made the "tough" financial reality of striving at the maximization of the enterprise value, which has been present in the sphere of finance management for a long time, also have stronger and stronger influence on the pro-value evaluation of other management areas, too.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. W. Bień, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2002
 2. A. Stabryła, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 3. J. Polowczyk, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa jako kluczowy element strategii biznesowej, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 6, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2008
 4. A. Noga, Teorie przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2009
 5. J. Adamczyk, Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw. Teoria i praktyka, PWE, Warszawa 2009
 6. T. Gruszecki, Współczesne teorie przedsiębiorstwa, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2002
 7. Cz. Porębski, Czy etyka się opłaca? Zagadnienia etyki biznesu, Wyd. ZNAK, Kraków 1997
 8. S. Sudoł, Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Zarządzanie przedsiębiorstwem, PWE, Warszawa 2006
 9. R. Niestrój, Finansowe aspekty marketingu, w: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, A. Czubała, R. Niestrój (red.), Wydawnictwo AE, Kraków 2004
 10. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2003
 11. Cz. Skowronek, Z. Sarjusz-Wolski, Logistyka w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa 2008
 12. W. Skoczylas, Problem pomiaru i oceny tworzenia wartości w erze informacji w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach globalizacji, E. Urbańczyk (red.), WNUS, Szczecin 2001
 13. Podstawy marketingu, J. Altkorn (red.), Instytut Marketingu, Kraków 2006
 14. M. Szymura-Tyc, Zarządzanie przez wartość dla klienta, w: Marketing. Koncepcje, badania, zarządzanie, L. Żabiński, K. Śliwińska (red.), PWE, Warszawa 2002
 15. A. Czubała, Rola marketingu w tworzeniu rynkowej wartości przedsiębiorstwa, w: Finansowe przesłanki decyzji marketingowych, A. Czubała, R. Niestroj (red.), Wydawnictwo AE, Kraków 2004
 16. K. Mazurek-Łopacińska, Rola marketingu w kreowaniu wartości, w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, A. Czubała (red.), Wydawnictwo AE, Kraków 2006
 17. I. Rutkowski, Marketing w kreowaniu wartości przedsiębiorstwa, w: Marketingowe strategie budowania wartości przedsiębiorstwa, A. Czubała (red.), Wydawnictwo AE, Kraków 2006
 18. C. Suszyński, Restrukturyzacja, konsolidacja, globalizacja przedsiębiorstw, PWE, Warszawa 2003 I. Durlik, Inżynieria zarządzania - cz I. Strategie organizacji produkcji. Nowe koncepcje zarządzania, Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2004
 19. Organizacja i sterowanie produkcją. Projektowanie systemów produkcyjnych w procesów sterowania produkcją, M. Brzeziński (red.), Agencja Wydawnicza "Placet", Warszawa 2002
 20. Podstawy zarządzania operacyjnego, Z. Jasiński (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 21. M. Leszczyńska, Koncepcja międzyorganizacyjnego systemu informacyjnego logistyki, w: Potencjał restrukturyzacji w warunkach globalizacji i nowej gospodarki, R. Borowiecki, A. Jaki (red.), UEK - Fundacja UEK, Kraków 2007
 22. P. Urbanek, Wynagrodzenia zarządu w spółkach kapitałowych, PWE, Warszawa 2006
 23. B. Mikuła, Źródła wartości organizacji opartych na wiedzy, w: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania nr 6, WNUS, Szczecin 2008
 24. D. Dobija, Pomiar i sprawozdawczość kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, WSPiZ, Warszawa 2003
 25. Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, A. Pocztowski (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 26. Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie, K. Perechuda, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 27. Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, M. Sierpińska (red.), Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 28. Controlling w działalności przedsiębiorstwa, E. Nowak (red.), PWE, Warszawa 2004
 29. H. Schierenbeck, M. Lister, Value Controlling. Grundlagen Wertorientierter Unternehmensführung, R. Oldenbourg Verlag, München 2002
 30. W. Schultze, C. Hirsch, Unternehmenswertsteigerung durch wertorientiertes Controlling. Goodwill-Bilanzierung in der Unternehmenssteuerung, Verlag Vahlen, München 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu