BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Buchta Krystyna (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie), Skiert Małgorzata (Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie)
Title
Postawy studentów AWF wobec wybranych form turystyki religijnej i ich determinanty
The Attitudes of Physical Education Academy's Students Towards Chosen Forms of Religious Tourism and the Attitudes' Determinants
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 57-66, tab., rys.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Turystyka, Turystyka religijna, Zachowania międzyludzkie, Studenci
Tourism, Religious tourism, Interpersonal behaviours, Students
Note
summ.
Abstract
Problematyka opracowania dotyczy kształtowania i przejawów postaw proturystycznych studentów uczelni wychowania fizycznego (AWF) na kierunku turystyka i rekreacja. Analizą objęto postawy studentów wobec aktywności turystycznej, ze szczególnym uwzględnieniem doświadczeń związanych z turystyką religijną. Za aktywnym uczestnictwem w turystyce studentów tego kierunku przemawia ich potencjalna rola jako propagatorów i animatorów zachowań turystycznych w przyszłych środowiskach pracy(fragment tekstu)

The paper concerns the forming and signs of pro-tourism behavior in tourism and recreation students. For the purpose of this paper, close attention was paid to the attitudes and behavior of students towards religious tourism. The research was conducted by means of diagnostic survey with the use of auditory survey technique. The results of the analysis show a high level of students' participation in tourism, mainly in its active forms. The attitudes of respondents towards tourist activities are mainly determined by their interests, free time activities and peer environment. Students who participate in religious tourism stress the positive role of church in developing their own tourist experience. These young people's tourist behavior is more often determined by economic factors(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. M. Wójcicka, Zmiany w szkolnictwie wyższym z procesem bolońskim w tle, "Przegląd Socjologiczny" 2009, t. LVIII, nr 3,
 2. E. Chmielecka, Społeczeństwo mądrości, w: Studia ekonomiczne - czy tylko wiedza i umiejętności?, red. J. Dietl, Z. Sapijaszka, Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości, Łódź 2008
 3. R. Seweryn, Wewnętrzne wyznaczniki aktywności turystycznej Polaków, "Problemy Turystyki" 2004, nr 3-4,
 4. K. Łopaciński, Aktywność turystyczna polskich studentów w 1988 roku, "Problemy Turystyki" 1989, nr 3
 5. G. Gołembski, B. Hołderna-Mielcarek, A. Niezgoda, P. Szmatuła, Model zachowań turystycznych w czasie wolnym polskiej młodzieży studiującej, "Problemy Turystyki" 2002, nr 1-2, s. 69-70; J. Urry, Spojrzenie turysty, Wyd. Naukowe PWN, Warszawa 2007,
 6. E. Szulc-Dąbrowiecka, Preferencje w turystyce wyjazdowej studentów Warszawy (na przykładzie zachowań studentów Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji WSTiR), "Turyzm" 2001, nr 11,
 7. P. Ławniczak, Wpływ wybranych środowisk nośnych edukacyjnie na miejsce aktywności ruchowej w stylu życia młodzieży, "Kultura i Edukacja" 1999, nr 1
 8. J. Kosiewicz, Wędrówki religijne jako forma turystyki aktywnej, "Wychowanie Fizyczne i Zdrowotne" 1999, nr 3
 9. A. Jackowski, I. Sołjan, Główne problemy badawcze w zakresie turystyki religijnej, "Turyzm" 2008, nr 18,
 10. H. Dzielińska, Pielgrzym czy turysta?, "Rynek Turystyczny" 2006, nr 4
 11. A. Jackowski, I. Sołjan, Główne problemy..., op.cit., s. 41; J. Rut, P. Rut, W. J. Cynarski, Turystyka pielgrzymkowa, "Przegląd Naukowy Kultury Fizycznej Uniwersytetu Rzeszowskiego" 2003, nr 3-4,
 12. Sławek M., Żukowska Z., Postawy wobec zdrowia i kultury fizycznej studentów kierunku pedagogicznego Uniwersytetu Łódzkiego, "Roczniki Naukowe AWF w Warszawie" 1999, tom XXXVIII
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu