BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mioduchowska-Jaroszewicz Edyta (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Ocena sytuacji finansowej funduszu emerytalnego
Estimate of Financial Status of Retiring Fund
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 319-332, tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Otwarte Fundusze Emerytalne (OFE), Ubezpieczenia społeczne, Reforma systemu emerytalnego, Fundusze emerytalne
Open Pension Funds (OPF), Social insurance, Pension system reform, Pension funds
Note
summ.
Company
Otwarty Fundusz Emerytalny Warta
Abstract
Reforma emerytalna spowodowała powstanie nowych podmiotów w gospodarce polskiej. Tymi podmiotami są powszechne towarzystwa emerytalne (PTE), które zajmują się zarządzaniem otwartymi funduszami emerytalnymi (OFE). OFE to podmioty gospodarcze, których działalność ma charakter komercyjny, a celem jest zysk. To podmioty o osobowości prawnej, których przedmiotem jest gromadzenie środków pieniężnych i ich lokowanie z przeznaczeniem na wypłatę członkom funduszu po osiągnięciu przez nich wieku emerytalnego. Celem artykułu jest przedstawienie oceny sytuacji finansowej przykładowego funduszu emerytalnego funkcjonującego w gospodarce rynkowej. (fragment tekstu)

Presentation of possible instrument to use was purpose of article in estimate of financial status of retiring fund and practical verifying of introduced method of estimate. It divide analysis of estimate of retiring fund on two periods estimates of preliminary financial reports and analyses ratios. Deterioration has exerted in years estimate financial status of fund 2007-2008 Warta OFE. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Marcinkowska, Ocena działalności instytucji finansowych, Difin, Warszawa 2007
  2. P. Tripnner, Rentowność działalności Powszechnych Towarzystw Emerytalnych w Polsce, w: Efektywność - rozważania nad istotą i pomiarem, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 1183, Wrocław 2007
  3. www.ptewarta.pl.
  4. Prospekt Informacyjny OFE Warta SA.
  5. Ustawa o organizacji i funkcjonowaniu funduszy emerytalnych
  6. Rozporządzenie Rady Ministrów z 3.02.2004 r. w sprawie określenia maksymalnej części aktywów otwartego funduszu emerytalnego, jaka może zostać ulokowana w poszczególnych kategoriach lokat, oraz dodatkowych ograniczeń w zakresie prowadzenia działalności lokacyjnej przez fundusze emerytalne, DzU, nr 32 poz. 276 ze zm.
  7. Dane Komisji Nadzoru Finansowego, www.knf.gov.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu