BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Piekarz Ewa (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Pozyskiwanie środków na inwestycje przez jednostki samorządu terytorialnego ze szczególnym uwzględnieniem partnerstwa publiczno-prywatnego
Gaining Resources for Investments by Local Government Units With Specific Consideration for Public-Private Partnership
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 333-341, rys.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Jednostki samorządu terytorialnego (JST), Samorząd terytorialny, Inwestycje, Partnerstwo publiczno-prywatne (PPP), Źródła finansowania
Local government units, Local government, Investment, Public-Private Partnerships (PPP), Source of financing
Note
summ.
Abstract
Reforma samorządowa w Polsce z 1990 roku oraz wprowadzenie gospodarki rynkowej stworzyły warunki dla pojawienia się nowych form finansowania realizacji zadań publicznych. Wśród zadań publicznych największym wyzwaniem dnia dzisiejszego dla jednostek samorządu terytorialnego (JST) jest finansowanie inwestycji. Ta sytuacja spowodowana jest koniecznością finansowania zadań bieżących, które w znacznym stopniu konsumują środki budżetu, stanowiąc ich sztywną część. Od początku funkcjonowania po reformie samorządowej szczupłość środków finansowych w stosunku do wciąż rosnącej liczby zadań, stanowiła dla JST niemały problem. W tej chwili oczekiwania społeczne, dotyczące realizacji zadań na wysokim poziomie jakościowym oraz niespotykana dotychczas możliwość pozyskiwania środków pozabudżetowych, w szczególności pochodzących ze wsparcia Unii Europejskiej (co jednak wymaga wylegitymowania się odpowiednim poziomem wkładu własnego w przedsięwzięcie), stawiają samorządy polskie przed trudnym wyzwaniem. Wyzwanie to polega na takim kształtowaniu polityki finansowej i inwestycyjnej, które pozwoli sięgnąć po różnorodne instrumenty finansowania zadań. (fragment tekstu)

Both local government reform of 1990 and introduction of market economy created conditions for appearance of new forms of public assignments funding. Nowadays, the biggest challenge for local government units (JST) among public assignments is the investments funding. This situation is caused by the necessity of current assignments funding which significantly use budget's resources (this is fixed part of the budget). Public-private partnership can become the alternative way for external debt funding used by JST investments funding. This allows the possibility of inclusion of private parties in the absorption process of resources which come from EU support (this allows to generate own contribution share). Moreover, public-private relationship allows autonomous investments realization which is often done entirely by a private partner. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. M. Wawrzyniak, B. Korbus, Forma realizacji zadań publicznych, Pismo Samorządu Terytorialnego "Wspólnota" 2009, nr 10(912)
  2. Dane KPMG sp. z o.o., s. 2 materiałów prezentowanych przez A. Wołoszyn, D. Miziołek na konferencji Nowe sposoby i źródła finansowania inwestycji sektora publicznego 4 marca 2009 r. w Warszawie.
  3. Fitch Ratings, grudzień 2008.
  4. K. Mrowicki, materiały Bestinwest sp. z o.o. Poznań sporządzone na zlecenie Miasta Gorzów Wlkp.
  5. Ust. z 26 listopada 2008 r. o finansach publicznych, DzU z 2003 r., nr 15, poz. 148 z późn. zm.
  6. Art. 214 projektu ustawy o finansach publicznych, druk 1181 z 20 października 2008 r.
  7. Ł . Zalewski, Połowa powiatów się zadłuży, "Gazeta Prawna" 2009, nr 10.
  8. Ustawa o partnerstwie publiczno-prywatnym z 19 grudnia 2008 r., DzU z 5 lutego 2009 r.
  9. Uzasadnienie projektu ustawy z 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publiczno-prywatnym, wersja nr 0.5
  10. Dane ALLEN & OVERY, s. 14 materiałów prezentowanych przez M. Senderowicz na konferencji Nowe sposoby i źródła finansowania inwestycji sektora publicznego, 4 marca 2009 r. w Warszawie.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu