BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Goszczyński Tomasz (Politechnika Częstochowska)
Title
Procesy innowacyjne w przedsiębiorstwie wirtualnym
The Innovative Processes in Virtual Enterprises
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 355-361, rys.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Przedsiębiorstwo wirtualne, Innowacje, Innowacyjność przedsiębiorstw
Virtual enterprise, Innovations, Enterprise innovation
Note
summ.
Abstract
Sukces przedsiębiorstwa na rynku i realizacja jego rozwojowych celów zależy od bardzo wielu czynników. Niewątpliwie jednym z nich jest proces tworzenia i dyfuzji innowacji. Obecnie trudno jest znaleźć organizację, która nie dostrzega rosnącej roli innowacji dziś, a tym bardziej w przyszłości. Prowadząc działalność gospodarczą, przedsiębiorca musi wiedzieć, jak nią kierować, a przede wszystkim, jak zarządzać procesami innowacyjnymi zachodzącymi w przedsiębiorstwie. Pierwsze teoretyczne ujęcie roli innowacji w rozwoju gospodarczym przypisywane jest Schumpeterowi. Opierając się na jego rozważaniach, w literaturze przedmiotu przyjmuje się, że proces innowacyjny stanowi ciąg zdarzeń, począwszy od powstania pomysłu (inwencja) poprzez urzeczywistnienie pomysłu (innowacja), a kończąc na upowszechnieniu (dyfuzja). (fragment tekstu)

The objective of this paper is to show the difference and similarities between innovative processes of products or the service happened in traditional and virtual enterprises. At present, industrial society, gives up its place to informative society which should use the possibilities given by technology to maximum. Satisfying the needs of this society is possible only by proper use of science and its achievements. Changes what follow in society they impinge on setting in only enterprises changes also. The more and more enterprises go away from traditional model of enterprise on thing of virtual enterprise.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. J.A. Schumpeter, Teoria rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa 1960.
 2. S. Łobejko, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2005
 3. S.B. Lundstedt, Time, Space, Innovation Management and the Life Cycle Koncept, w: E. Stawasz, Innowacje a mała firma, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999
 4. L. Sobolak, Realizacja procesu innowacyjnego w strategii zarządzania przedsiębiorstwem, w: R. Borowiecki, A. Jaki, Zarządzanie restrukturyzacją w procesach integracji i rozwoju nowej gospodarki, Wydawnictwo Katedry Ekonomii i Organizacji Przedsiębiorstw, Kraków 2008
 5. A.H. Jasiński, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992
 6. R.H. Hayes, W.J. Abernathy, Managing our way to ecomomic decline, Harvard Business Review 1980, za: A.H. Jasiński, Przedsiębiorstwo innowacyjne na rynku, Książka i Wiedza, Warszawa 1992
 7. A. Pomykalski, Zarządzanie innowacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Łódź 2001
 8. F.W. Emanuel, Management Information System, Silicon 1999, za: S. Łobejko, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2005
 9. Ch. Schulz, Virtuelle Organisation:Konzeption und Realisation, 1996, za: S. Łobejko, Systemy informacyjne w zarządzaniu wiedzą i innowacją w przedsiębiorstwie, SGH, Warszawa 2005
 10. W.M. Grudzewski, I.K. Hejduk, Przedsiębiorstwo wirtualne, Difin, Warszawa 2002
 11. F. Krawiec, Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa 2009
 12. M. Iansiti, A. MacCormac, Developing Products on Internet Time, Harvard Business Review 1997, za: F. Krawiec, Nowa gospodarka i wizja lidera firmy XXI wieku, Difin, Warszawa 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu