BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pachura Piotr (Politechnika Częstochowska)
Title
Network economy - aspekty teoriopoznawcze
Network Economy - Theoretical Approach
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 389-395
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Gospodarka sieciowa, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW), Teoria ekonomii, Innowacyjność
Network economy, Knowledge-based economy, Economic theory, Innovative character
Note
summ.
Abstract
Nasilające się znaczenie procesów wiedzy i wysokich technologii informacyjnych we współczesnej gospodarce stało się bodźcem do wykształcenia się takich pojęć, jak gospodarka napędzana wiedzą, gospodarka informacyjna, społeczeństwo informacyjne, które generalnie wykorzystywane są w celu systematyzacji zjawisk zapoczątkowanych już w latach pięćdziesiątych ubiegłego stulecia. Gospodarka oparta na wiedzy to gospodarka bezpośrednio bazująca na produkcji, dystrybucji i wykorzystywaniu wiedzy i informacji1. Pojęcie gospodarki opartej na wiedzy (knowledge-based economy) należy rozumieć przede wszystkim jako określenie współczesnego etapu rozwoju gospodarczego, gdzie wiedza rozumiana jako zdolność do działania, odgrywa decydującą rolę w stymulowaniu rozwoju gospodarczego i społecznego2. Takie podejście do interpretacji pojęcia wydaje się właściwe i pozwala zauważyć, iż wiedza była ważnym czynnikiem wzrostu gospodarczego dużo wcześniej przed pojawieniem się modeli ekonomicznych angażujących bezpośrednio wiedzę jako podstawowy czynnik rozwoju gospodarczego. (fragment tekstu)

The arrival of a new era in the history of economic development - an economy based on knowledge, forced the players on the European and global markets to change their way of thinking to that of socio-economic activity, particularly in the area of gaining competitive advantage and striving towards socio-economic coherence by integrating the spatial structure. The necessity of adjusting to the conditions of a new economy was encountered by global corporations, individual enterprises functioning on a regional scale, as well as local authorities responsible for the shaping of regional policy in response to the new challenges of a global knowledge economy.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. The Knowledge-based Economy, OECD, Paris 1996
 2. Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005
 3. D.H.C. Chen, C.J. Dahlman, The Knowledge Economy, The KAM Methodology and World Bank Operations, The World Bank, Washington 2006
 4. B. Sławecki, Kapitał społeczny organizacji a koszty transakcyjne, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, H. Januszek (red.), Zeszyty Naukowe nr 58, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005
 5. M. Bratnicki, Rola kapitału społecznego w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa, "Humanizacja Pracy"1999, nr 2-3, s. 22, za: B. Sławecki, Kapitał społeczny organizacji a koszty transakcyjne, w: Kapitał społeczny we wspólnotach, H. Januszek (red.), Zeszyty Naukowe nr 58, Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2005
 6. M. Castells, La ciudad de la Nueva Economia, Papeles de Poblacio´n, enero-marzo, nr 27/2001, Toluca, Mex.: UAEM, za: R. Rózga Luter, Gospodarka oparta na wiedzy a rozwój regionalny na przykładzie Regionu Środkowego Meksyku, Studia Regionalne i Lokalne 2004, nr 1 (15
 7. B.A. Lundvall, S. Borrás, The globalising learning economy: implications for innovation policy, Report based on contributions from seven projects under the TSER programme, Commission of the European Union, December 1997
 8. L. Greunz, Intra- and Inter-regional Knowledge Spillovers: Evidence from European Regions, European Planning Studies, Vol. 13, No. 3/2005
 9. A. Francik, Sterowanie procesami innowacyjnymi w organizacji, Wydawnictwo AE, Kraków 2003
 10. D.H.C. Chen, C.J. Dahlman, The Knowledge..., s. 3; S. Breschi, F. Malerba, Clusters, Networks, and Innovation: Research Results and New Directions, Oxford University Press, Oxford 2007
 11. R. Lipsey, Sources of Continued Long-run Economic Dynamism in the 21st Century, w: The Future of the Global Economy. Towards a Long Boom?, OECD, Paris 1999
 12. M. Abramowitz, Thinking about Growth, Cambridge University Press, Cambridge 1989
 13. R. Nelson, S. Winter, An Evolutionary Theory of Economic Exchange, Harvard University Press, Cambrige 1982
 14. K. Arrow, The Economic Implications of Learning by Doing, Review of Economic Studies, 29/1962
 15. P. Romer, Endogenous Technological Change, "Journal of Political Economy" 1990, No. 5.
 16. I. Goldberg, Polska a gospodarka oparta na wiedzy. W kierunku zwiększania konkurencyjności Polski w Unii Europejskiej, Bank Światowy, Waszyngton 2004
 17. E. Stawasz, Determinanty działalności innowacyjnej, w: Innowacje i transfer technologii. Słownik pojęć, PARP, Warszawa 2005
 18. Oslo Manual. Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD and Eurostat, third edition, Paris 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu