BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Szajt Marek (Politechnika Częstochowska)
Title
Wpływ polityki innowacyjnej państwa na kształtowanie się aktywności patentowej
Influence of Innovative Policy of Country on the Shaping of Patent Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 397-405, rys., tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Polityka innowacyjna państwa, Patenty, Innowacje, Analiza porównawcza
State innovation policy, Patent, Innovations, Comparative analysis
Note
summ.
Abstract
Jedną z podstawowych determinant wzrostu gospodarczego zarówno na poziomie państwa, jak i przedsiębiorstwa jest działalność innowacyjna. W praktyce odzwierciedla ją zarówno poziomi rozwoju technologicznego po stronie producentów i konsumentów, jak również organizacja pracy, czy wręcz kultura zarządzania ze strony przedsiębiorstwa i sposób życia po stronie potencjalnego klienta. Tak więc by gospodarkę można było nazwać innowacyjną, jej poszczególne elementy, a zwłaszcza społeczeństwo ją tworzące i instytucje działające wewnątrz jego struktur, winny charakteryzować się skłonnością zarówno do tworzenia innowacji, jak i do ich absorpcji. (fragment tekstu)

The paper has on aim the show the differences and the similarities in patent activity of European countries. The research the using of error correction models, appointed for taken down chronological the cross-section-time series. The results indicated on the major meaning of researchers in formation the innovative activity. Influence financial factor plays significant role in principle part in long period only. The fact of existence of leaders - Germanys, Denmark, Finland and the outsiders - Latvia of Poland in group of European countries in range of innovative activity is also clear. It exists ruthless one need the activation of countries by government and all his strengths in endeavour to improvement of conditions for growth of innovativity in countries the new members of European Union, in this especially in Poland.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. E. Mansfield, Industrial Research and Technological Innovation, W.W. Norton, New York 1968
  2. P. Drucker, Innowacje i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa 1992
  3. M. Szajt, Modeling of State Innovativeness Based on Space-time Models, w: Dynamic Econometric Models Vol. 7, UMK w Toruniu, Toruń 2006
  4. K. Strzała, Korelacja inwestycji i oszczędności w krajach Unii Europejskiej - weryfi kacja empiryczna z zastosowaniem podejścia panelowego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG, "Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego" nr 1, Gdańsk 2005
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu