BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mentel Grzegorz (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza), Wierzbińska Maria (Politechnika Rzeszowska im. Ignacego Łukasiewicza)
Title
Analiza taksonomiczna spółek giełdowych z sektora budowlanego ze względu na ryzyko
Taxonomic Analysis of stock Companies of the Building Sector with Regard to Risk
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 409-418, rys., tab.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Budownictwo, Analiza taksonomiczna, Spółki giełdowe, Ryzyko, Sektor budowlany
Construction sector, Taxonomic analysis, Stock market companies, Risk, Construction sector
Note
summ.
Abstract
Celem referatu jest analiza taksonomiczna spółek giełdowych z sektora budowlanego ze względu na ryzyko. Do analizy ryzyka wykorzystano wybrane wskaźniki finansowe. Przy wyborze wskaźników kierowano się kryterium merytorycznym i statystycznym. Badanie przeprowadzono dla 2007 roku za pomocą metody Jana Czekanowskiego. Okres badawczy został ograniczony do 2007 roku ze względu na brak danych rzeczywistych dla lat 2008 i 2009 dla wskaźników finansowych badanych spółek giełdowych. Dane dla tych wskaźników są niepełne, co utrudnia podjęcie procesu ich prognozowania. Prognozowanie nawet na krótkie okresy stało się mało prawdopodobne i niewiarygodne. Zbyt duża niepewność w zakresie zachowania się spółek giełdowych w warunkach kryzysu utrudnia analizy spółek giełdowych w sektorze budowlanym pod względem ryzyka. Liczba spółek giełdowych z sektora budowlanego objęta badaniem wynosi 33. Analiza została przeprowadzona przy użyciu Statistica 8.0. i MaCzek 3.3.4.2.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. K. Jajuga, Zarządzanie ryzykiem, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
  2. A. Korombel, Ryzyko w finansowaniu działalności inwestycyjnej metodą Project finance, Difin, Warszawa 2007
  3. P.L. Bernstein, Przeciw bogom. Niezwykłe dzieje ryzyka, WIG-Press, Warszawa 1997
  4. S. Nahotko, Ryzyko ekonomiczne w działalności gospodarczej, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2001
  5. L. Bednarski, Analiza ekonomiczna przedsiębiorstw, Wydawnictwo AE, Wrocław 2003
  6. A. Malina i in.,Statystyczne metody oceny ryzyka w działalności gospodarczej, Wydawnictwo AE, Kraków 1998
  7. M. Sierpińska, T. Jachna, Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
  8. M.R. Tyran, Wskaźniki finansowe, Dom Wydawniczy ABC, Warszawa 1999
  9. T. Pisula, M. Wierzbińska, Taksonomiczna analiza ryzyka spółek giełdowych z regionu podkarpackiego, "Wiadomości Statystyczne" 2006, nr 9.
  10. B. Podolec, K. Zając, Ekonometryczne metody ustalania rejonów popytu konsumpcyjnego, PWE, Warszawa 1978
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu