BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Machaczka Krzysztof (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Title
Znaczenie innowacji w rozwoju organizacji wirtualnych
Meaning of Innovation in Development of Virtual Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 327-335, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Innowacje, Organizacja
Innovations, Organisation
Note
summ.
Abstract
Struktura organizacyjna jest koniecznym elementem organizacji, określającym jej zdolność do sprawnego działania. Przeciwdziała chaosowi i zabezpiecza organizację przed rozpadem. Pierwsze koncepcje organizacji w czasach współczesnych opierały się na pracach H. Fayola i M. Webera. Głównym wyzwaniem, przed którym stały organizacje na początku rewolucji przemysłowej było sprawne wytwarzanie dóbr i usług na potrzeby coraz bardziej zróżnicowanego społeczeństwa. 1 Stan ten uległ istotnej zmianie na przełomie XX i XXI wieku. W okresie tym nastąpiły błyskawiczne zmiany w organizacjach powodowane masowym wręcz wprowadzaniem nowych technologii informacyjnych, otwieraniem się rynków, nadawaniem coraz większego znaczenia wiedzy. W takich warunkach często potencjał do realizacji zadań w pojedynczej organizacji okazuje się niewystarczający. Zasygnalizowane zmiany społeczne i gospodarcze spowodowały, że przedsiębiorstwa poszukiwać zaczęły rozwiązań pozwalających im na lepsze przystosowanie się do nowych warunków. (fragment tekstu)

Organizational structure is indispensable element of organization, it ability for proficient operation defining. Among others, to cope with such conditions be form that form of virtual organization allow. Due to such organization, individual firms are make product in state or favor, which is made for concrete client specially and which is characterized high degree of innovative. (fragment of text)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Aniszewska G., Elastyczność nowych form organizacyjnych, Przegląd Organizacji, nr 5/2003.
 2. Chesbrough H.W., Teece D.J., Organizing for Innovation, Harvard Business Review, January - February 1996.
 3. Mowshowitz A.: Virtual organization. Communications of the ACM, September, vol. 40, No. 9/1997.
 4. Perechuda K.: Organizacja wirtualna, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław, 1997.
 5. Roy M., Audet M., La transformation vers de nouvelles formes d'organisation plus flexibles: un cadre de reference, Revue Internationale de Gestion, Hiver 2003.
 6. Scholz Ch., Virtuelle Organisation: Konzeption und realisation, Zeitschrift Führung und Organisation, nr 4, 1996.
 7. Strategie rozwoju współczesnych przedsiębiorstw, red. Z. Pierścionek, K. Poznańska, Katedra Zarządzania Strategicznego, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Warszawa 2000.
 8. Warner M., Witzel M., Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 9. Zarządzanie przedsiębiorstwem przyszłości. Koncepcje, modele, metody. Formy i narzędzia skutecznego zarządzania przedsiębiorstwem, red. K. Perechudy, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
 10. Zimniewicz K.: Współczesne koncepcje i metody zarządzania, PWE, Warszawa, 1999.
 11. Zwicker H.R., Die virtuelle Firma - ein zukunftsweisende Model für Kleinunternehmen, IO Management, nr 6, 1996.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu