BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Mikulska Agnieszka (Uniwersytet Łódzki)
Title
Specyfika nadzoru nad działalnością banków hipotecznych
Oversight Specific of Mortages Banks Activity
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 419-429
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Bankowość, Banki hipoteczne, Nadzór bankowy
Banking, Mortgage banks, Bank supervision
Note
summ.
Abstract
Transformacja, jaka miała miejsce w systemie bankowym, zapoczątkowana została zmianami politycznymi, społecznymi i gospodarczymi w 1989 roku. Przyczyniła się do rozwoju systemu bankowego oraz jego otoczenia prawnego i gospodarczego. W styczniu 1989 roku Sejmu uchwalił ustawę Prawo bankowe oraz ustawę o Narodowym Banku Polskim. Główne znaczenie tych aktów prawnych przejawiało się po pierwsze, zupełną rekonstrukcją systemu bankowego. Ustawa dopuściła bowiem funkcjonowanie banków państwowych, prywatnych banków w formie spółek akcyjnych oraz banków spółdzielczych. Po drugie, uporządkowano stosunki pomiędzy systemem bankowym a Skarbem Państwa poprzez likwidację mechanizmu automatycznego przyznawania kredytów na cele rządowe, a po trzecie, znacząco rozszerzono katalog czynności bankowych.(fragment tekstu)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. http://www.knf.gov.pl/sektor_bankowy/Nadzor_bankowy/index.html, (3.02.2009).
 2. Ust. z 21 lipca 2006 r. o nadzorze nad rynkiem finansowym, DzU 2006, nr 157, poz. 1119
 3. Ust. z 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, DzU 1997, nr 140, poz. 939, art. 133, ust. 1
 4. R. Kaszubski, M. Olszak, Bank hipoteczny. Zagadnienia prawne, Difi n, Warszawa 2000
 5. A. Gąsowska, Bankowość hipoteczna, Poltext, Warszawa 2000
 6. M. Rówieński, Powiernik banku hipotecznego - nowa instytucja w polskim systemie bankowym, "Prawo Bankowe" 2000, nr 2
 7. M. Rówieński, Pozycja powiernika banku hipotecznego - polemika, "Prawo Bankowe" 2002, nr 4
 8. J. Sokołowski, Pozycja prawna powiernika banku hipotecznego, "Prawo Bankowe" 2002, nr 3
 9. A. Janiak, J. Mojak, Banki hipoteczne i listy zastawne w świetle prawa polskiego, Wydawnictwo WSZiP, Zamość 2004
 10. M. Skarbek, Listy zastawne i banki hipoteczne, "Bank" 2002, nr 7-8
 11. Ust. z 29 sierpnia 1997 r. o Narodowym Banku Polskim, DzU 2005, nr 1, poz. 2
 12. http://www.bphbh.pl/u235/navi/31639 (3.02.2009)
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu