BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Flaga Małgorzata (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie)
Title
Sanktuaria maryjne województwa lubelskiego - ośrodki kultu czy turystyki?
Saint Mary's Sanctuaries in the Lublin Voivodship - Centers of Cult or Tourism?
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2011, nr 66, s. 111-128, rys.
Issue title
Turystyka religijna: atrakcje turystyki religijnej
Keyword
Turystyka religijna, Turystyka
Religious tourism, Tourism
Note
summ.
Abstract
Szczególne miejsce w życiu religijnym katolików w Polsce zajmuje kult Matki Bożej, który zapoczątkowany w średniowieczu trwa nieprzerwanie i z równą intensywnością do czasów współczesnych. Obrazy i figury Maryi były zawsze otaczane niezwykłą czcią, zwłaszcza tam, gdzie za ich przyczyną następowały niezwykłe zdarzenia: ludzie doświadczali cudownych uzdrowień, nawróceń, pomocy w nieszczęściach życiowych lub klęskach żywiołowych. Kult Matki Bożej odegrał także doniosłą rolę w historii narodu polskiego. Niejednokrotnie w momentach szczególnych zagrożeń Polacy zwracali się o pomoc do Maryi poprzez modlitwy do Jej cudownych wizerunków, spośród których wyjątkową rangę posiadał obraz Matki Boskiej Częstochowskiej na Jasnej Górze.(fragment tekstu)

In the paper, issue of dual functions of Saint Mary's sanctuaries is considered. The problem is presented on the example of four chosen cult centers in the Lublin voivodship: in Kodeń, Kazimierz Dolny, Lublin and Wąwolnica. Some conclusions are based on observations and information concerning these mentioned sanctuaries. But they also refer to numerous other places of cult in Poland as well as in the whole world, as they reflect some general contemporary tendencies in the scope of pilgrimages and religious migrations. At present the common trend in sanctuaries is mixing two values and behaviours: sacral and cognitive. More and more people arrived at sacral places not only to pray and experience God but e. g. to see new architecture object. Thus, traditional, it means religious function of sanctuaries is mixing with a new one - touristic. However, it is difficult to define precisely intensity of both functions and their mutual proportions. Development of touristic function in sanctuaries depends on some factors. Firstly, it results from changes in mentality and needs of modern societies which become more secular than earlier. So, their visits to sacral centers is not caused by religious motivation. Besides, people are much more eager to visit and acquaint with unknown places and treat sanctuaries on equal terms with other tourist attractions. The authorities of areas where cult center is located have very similar attitude to these issues. They usually regard sanctuaries as an object of interest for potential visitors and they promote rather their touristic than religious functions.(author's abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. A. Jackowski, A. Witkowska, Z.S. Jabłoński, I. Sołjan, E. Bilska, Przestrzeń i sacrum, Instytut Geografii Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1996
  2. A. Jackowski, I. Sołjan, Funkcja religijna i turystyczna ośrodków pielgrzymkowych, w: Funkcja turystyczna miast, red. I. Jażdżewska, XXI Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2008
  3. A. Jackowski, Pielgrzymki a turystyka religijna. Rozważania na czasie, w: Turystyka religijna, red. Z. Kroplewski, A. Panasiuk, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2010
  4. J.R. Marczewski, Życie religijne, w: Dzieje archidiecezji lubelskiej, red. M. Zahajkiewicz, "Gaudium", Lublin 2005
  5. A. Witkowska, Maryjne loca sacra na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej w początkach XIX wieku,
  6. J. Kania, Rola sanktuariów maryjnych Lubelszczyzny w intensyfikacji kultu religijnego w XIX wieku, w: Niepokalana. Kult Matki Bożej na ziemiach polskich w XIX wieku, red. B. Pylak i Cz. Krakowiak, Redakcja Wydawnictw KUL, Lublin 1988
  7. A. Jackowski, I. Sołjan, E. Bilska, Ośrodki turystyki religijnej w Polsce i perspektywy ich rozwoju, Turyzm, t. 9, z. 1, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 1999
  8. Cz. Ryszka, Sanktuarium Zwiastowania N.M.P. w Kazimierzu nad Wisłą, Wyd. Franciszkanie, Kraków-Rzym 1986, s. 37-41; A. Sroka, Sanktuarium maryjne franciszkanów w Kazimierzu Dolnym, Towarzystwo Przyjaciół m. Kazimierza Dolnego, Kazimierz 1991.
  9. M. Golec, Matka Boża Kodeńska Królowa Podlasia, Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży przy Parafii Podwyższenia Świętego Krzyża w Miętnem, Siedlce 2009
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu