BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Węgrzyn Ryszard (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Opcje walutowe jako skuteczny instrument ograniczania ryzyka kursowego
Foreign Exchange Options as the Effective Instrument of Limiting the Risk of the Exchange Rate
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 23, s. 447-455, rys.
Issue title
Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa
Keyword
Kurs walutowy, Ryzyko kursowe, Opcje, Instrumenty finansowe
Exchange rates, Exchange risk, Options, Financial instruments
Note
summ.
Abstract
Ryzyko cenowe jest jednym z podstawowych rodzajów ryzyka w funkcjonowaniu przedsiębiorstwa. Nieprzewidywalne zmiany cen towarów, kursów walut, stóp procentowych oraz kursów akcji wpływają nie tylko na poziom zysków, lecz także mogą mieć zasadnicze znaczenie dla przetrwania przedsiębiorstwa. Umiejętność skutecznego ograniczania tego rodzaju ryzyka zmniejsza prawdopodobieństwo narażenia firmy na trudną sytuację finansową i wiążące się z nią koszty. Im większe prawdopodobieństwo wystąpienia trudnej sytuacji i spowodowanych nią kosztów, tym większe korzyści dla przedsiębiorstwa wynikające z obniżenia oczekiwanych kosztów przez ograniczenie ryzyka. W przypadku podejmowania decyzji inwestycyjnych, to zmienność zysków może prowadzić do rezygnacji z niektórych przedsięwzięć inwestycyjnych. Ograniczenie ryzyka w tym zakresie prowadzi do podejmowania inwestycji o dodatniej wartości bieżącej netto, a w konsekwencji do wzrostu przepływów pieniężnych netto przedsiębiorstw. (fragment tekstu)

In this article, the author draws attention to the opportunities to use options in hedging strategies. Hedging is the process of protecting oneself against unfavourable changes in prices. Hedge transactions are commonly used to protect positions in foreign currency, interest rate, commodities and securities. In the last period of many Polish exporters which used foreign exchange options for the protection against the risk of the foreign exchange rate, suffered large losses. Therefore it is worthwhile examining potentiality of protecting foreign exchange options are giving. Using the options on the EURO and the exporter situation on the cash market, the author presents the use and effectiveness of the following methods of the static hedging: synthetic short forward, protective put, collar and zero cost collar. The author shows the best solutions for exporters taking different criteria into consideration. Especially amount of maximum losses, costs of hedging, potential profits and breakeven points. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. Ch.W. Smithson, C.W. Smith, D.S. Wilford, Zarządzanie ryzykiem finansowym. Instrumenty pochodne,inżynieria finansowa i maksymalizacja wartości, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2000
  2. International Swaps and Derivatives Association, Inc. (www.isda.org, dostęp: 8.05.2009)
  3. Z. Bodie, A. Kane, A.J. Marcus, Investments, IRWIN Inc., USA 1993
  4. R.M. Bookstaber, Option Replication Technology, w: Advanced Strategies in Financial Risk Management, R.J. Schwartz, C.W. Smith (ed.), New York Institute of Finance, New York 1998
  5. D.M. Chance, An Introduction to Derivatives & Risk Management, Thomson South-Western, Ohio 2004
  6. R. Jarrow, S. Turnbull, Derivative Securities, South-Western College Publishing, Cincinnati 2000
  7. R.W. Kolb, Financial Derivatives, New York Institute of Finance, New York 1993
  8. R. Węgrzyn, Zastosowanie opcji w ograniczaniu ryzyka kursów akcji, w: Finansowe uwarunkowania decyzji ekonomicznych, D. Fatuła (red.), Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne, Kraków 2007
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu