BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Lisiak-Felicka Dominika (Politechnika Łódzka), Szmit Maciej (Politechnika Łódzka)
Title
Projekty informatyczne w administracji samorządowej
IT Projects in Local Government Administration
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 391-398, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Przedsięwzięcia informatyczne, Informatyzacja, Administracja publiczna
IT projects, Informatization, Public administration
Note
summ.
Abstract
Jednostki budżetowe administracji samorządowej realizują wiele przedsięwzięć informatycznych, przy czym - w odróżnieniu od organizacji komercyjnych - celem urzędów nie jest maksymalizacja zysków, ale realizacja zadań wynikających z ustaw o samorządzie gminnym, powiatowym i wojewódzkim. W artykule przedstawione zostały wyniki badań, na podstawie których zidentyfikowane zostały najważniejsze czynniki mające wpływ na sukces projektów informatycznych w administracji samorządowej. Badania te obejmowały zarówno analizę materiałów bibliograficznych (m.in. raporty Najwyższej Izby Kontroli, sprawozdań budżetowych oraz dokumentów MSWiA), jak i badanie ankietowe dotyczące przedsięwzięć informatycznych realizowanych przez wybrane urzędy miejskie i urzędy marszałkowskie w latach 2006-2008 oraz pogłębione wywiady z dyrektorami wydziałów/biur informatyki w tychże urzędach. (fragment tekstu)

The budgetary units of the local government administration implement many IT projects. This article presents the results of the researches on the basis of which the authors tried to identify the most important factors that have influence on the success of IT projects in local government administration. These researches include analysis of the available bibliographic materials, results of questionnaires conducted in City Offices and Marshall's Offices and results of interviews with the heads of IT departments/units of these offices. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Cieciura M.: Wybrane problemy społeczne i zawodowe informatyki, Wydawnictwo Vizja Press & IT, Warszawa 2009.
 2. Ganczar M.: Informatyzacja administracji publicznej, Nowa jakość usług publicznych dla obywateli i przedsiębiorców, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2009.
 3. Lisiak D., Szmit M.: Kluczowe problemy w realizacji projektów informatycznych w administracji publicznej, [w:] Systemy wspomagania w zarządzaniu środowiskiem, Monografia, Zabrze 2008.
 4. Lisiak D., Politowska I., Szmit M.: Źródła i czynniki wykonalności prawnej wybranych projektów informatycznych w administracji rządowej, [w:] Teoria i praktyka zarządzania rozwojem organizacji, Monografie Politechniki Łódzkiej, Łódź 2008.
 5. Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Porównanie wybranych wskaźników dla niektórych samorządowych przedsięwzięć informatycznych realizowanych w latach 2006-2008 [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5 (712) 2009, ORGMASZ, Warszawa 2009.
 6. Lisiak-Felicka D., Szmit M.: Kilka wyimków o informatyzacji, [w:] "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", nr 5(712)2009, ORGMASZ, Warszawa 2009.
 7. Pastuszak Z.: Implementacja zaawansowanych rozwiązań biznesu elektronicznego w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2007.
 8. Philips J: Zarządzanie projektami IT, Wydawnictwo Helion, Gliwice 2005.
 9. Raport z przeglądu publicznych systemów teleinformatycznych w poszczególnych resortach administracji rządowej, Ministerstwo Nauki i Informatyzacji, Warszawa, 2004.
 10. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 marca 2007 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na lata 2007-2010 (Dz.U. z 2007 r. Nr 61 poz. 415).
 11. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 sierpnia 2006 r. w sprawie Planu Informatyzacji Państwa na rok 2006 (Dz.U. z 2006 r. Nr 147 poz. 1063 i 1064).
 12. Ustawa z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej. (Dz.U. z 1999 r. Nr 82, poz. 928 z późn. zm.).
 13. Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. Nr 64, poz. 565).
 14. http://www2.unpan.org/egovkb/datacenter/CountryView.aspx
 15. http://prawo.vagla.pl/node/8940
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu