BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Borowiec Arkadiusz (Politechnika Poznańska)
Title
Wykorzystanie narzędzi elektronicznych w procesie udzielania zamówień publicznych w Polsce w świetle badań empirycznych
Use of Electronic Tools in the Process of Procurement in Poland in the Light of Empirical Studies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 429-436, rys., bibliogr. 4 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Zamówienia publiczne, Badania empiryczne
Public procurement, Empirical researches
Note
summ.
Abstract
Postępująca informatyzacja społeczeństw obejmująca zarówno życie społeczne jak i publiczne wymusza we współczesnych gospodarkach podejmowanie działań, które mają na celu wykorzystanie narzędzi elektronicznych dla usprawnienia funkcjonowania aparatu publicznego we wszystkich jego obszarach. Jednym z ważniejszych obszarów, w których występuje coraz szersze wykorzystanie elektronicznych środków przekazu informacji, są zamówienia publiczne. Należy podkreślić, że system elektronicznego zarządzania zamówieniami publicznymi bardzo dobrze wpisuje się w całokształt koncepcji e-rządu, którego założeniem jest nie tylko usprawnienie komunikacji na linii obywatel-państwo, ale także wprowadzenie do relacji między tymi podmiotami elementów quasi-komercyjnych i odejście od prostego władztwa państwa nad jednostką na rzecz umożliwienia większej współpracy między nimi.1 Co więcej elektroniczne formy zarządzania mieniem publicznym mogą zagwarantować oprócz znacznych bezpośrednich oszczędności w toku postępowania przetargowego także większą przejrzystość jego przebiegu, co ma bardzo istotny wpływ na zapewnienie rzetelnego i uczciwego gospodarowania oraz ułatwienie kontroli. (fragment tekstu)

The article presents the most popular tools used in electronic procurement, pointing to their advantages resulting from the application. Also presented their research results conducted among contracting authorities and bidders, which indicate the degree of knowledge and use of electronic tools for procurement by these entities. The article also includes solutions and good practices using the countries to a greater extent than Poland electronic procedures. Studies on the use of electronic tools in the procurement was conducted on 105 subjects. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Adamski D., Rząd elektroniczny we Wspólnocie Europejskiej, e-Biuletyn 2/2004.
  2. Borowiec A., Pożądane kierunki zmian w polskim systemie zamówień publicznych w aspekcie przeciwdziałania praktykom korupcyjnym - współczesne koncepcje przeciwdziałania negatywnym zjawiskom, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 573, Ekonomiczne Problemy Usług nr 45, Szczecin 2009.
  3. Urząd Zamówień Publicznych, Elektroniczne platformy Urzędu Zamówień Publicznych - aukcje i licytacje elektroniczne, materiały konferencyjne.
  4. Ustawa Prawo zamówień publicznych, Dz.U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655, z 2008 r. Nr 171, poz. 1058, Nr 220, poz. 1420 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 101, Nr 65, poz. 545, Nr 91, poz. 742, Nr 157, poz. 1241, Nr 206, poz. 1591, Nr 219, poz. 1706 i Nr 223, poz. 1778.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu