BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dyczkowski Mirosław (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)
Title
Badanie efektywności ekonomicznej informatycznych projektów e-biznesowych. Założenia metodyczne i studia przypadków
Effectiveness Assessment for IT E-Business Projects. Methodological Aspects and the Case Studies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 445-453, tab., bibliogr. 8 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Biznes elektroniczny, Projektowanie systemów informatycznych
e-business, Information system design
Note
summ.
Abstract
Przedstawione w opracowaniu metody analityczne, bazujące na przyjętym w projektach europejskich podejściu CBA z użyciem bezwzględnych kryteriów decyzyjnych opartych na estymowanych wartościach NPV i IRR, oraz przykłady ich zastosowania do zbadania opłacalności dwóch projektów e-biznesowych pokazują przydatność zaproponowanego podejścia do oceny efektywności ekonomicznej tego typu inwestycji. Mimo że opisane przykłady nie obejmują całego spektrum systemów gospodarki elektronicznej, to - zdaniem autora - dowodzą, że odpowiednie przemodelowanie procesów biznesowych i wsparcie ich adekwatną technologią informatyczną może przynosić wymierne i policzalne "w pieniądzu" efekty ekonomiczne. Jest to szczególnie ważne, gdyż w czasie fascynacji e-biznesem oraz realnego zapotrzebowania na systemy gospodarki elektronicznej konieczna jest rzetelna ocena efektywności tego typu przedsięwzięć. Tylko ona bowiem zapewni alokację środków finansowych i rzeczowych wymaganą dla dynamicznego rozwoju technologii sieciowych i bazujących na nich aplikacji, w tym stałe ich zasilanie w ramach projektów europejskich. Aby nasze firmy mogły korzystać z oferty europejskich funduszy wsparcia, muszą stosować metody rachunku efektywności wymaganego przez instytucje zarządzające tymi środkami. Autor ma nadzieję, że przedstawione w opracowaniu rozważania i zaprezentowane przykłady przyczynią się do upowszechnienia wiedzy na ten tak istotny temat. (fragment tekstu)

The paper presents selected problems in assessing economic effectiveness of IT e-business projects. In most cases economic effectiveness of such projects is examined with discounted financial methods, using measures typical for Cost-Benefits Analysis (CBA), such as: net present value (NPV) or internal rate of return (IRR). In the initial part the author discussed briefly methodological grounds for CBA analysis which is consistent with requirements towards European projects. The main part of the paper includes case studies on economic effectiveness evaluation for two e-business projects. The first one concerned an implementation of B2B/inB platform for internal logistic chains. The project was carried out by one of the biggest Polish holding, and aimed at substituting existing "paper-based" document exchange between SAP and Axapta ERP systems for workflow solutions based on XML technology. The second one involved an improvement of an order processing system. The project was carried out by one of the main food articles suppliers for major retail chains, and aimed at substituting existing document exchange system for solutions based on EDI/ECOD platform. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Cypryjański J.: Metodyczne podstawy ekonomicznej oceny inwestycji informatycznych przedsiębiorstw, Uniwersytet Szczeciński, Szczecin 2007.
  2. Dudycz H., Dyczkowski M.: Efektywność przedsięwzięć informatycznych. Podstawy metodyczne pomiaru i przykłady zastosowań, Akademia Ekonomiczna, Wrocław 2006 i 2007.
  3. Dyczkowski M.: Ocena efektywności w informatycznych projektach e-biznesowych - metody i przykłady zastosowań, [w:] W. Chmielarz, T. Parys (red.): Uwarunkowania zastosowań systemów e-biznesu w gospodarce, Wyższa Szkoła Ekonomiczno- Informatyczna, Warszawa 2008.
  4. Dyczkowski M.: Economic effectiveness evaluation in a project of information technology change on the example of order processing system, [w:] J. Korczak, H. Dudycz, M. Dyczkowski (eds), Advanced Information Technologies for Management AITM'2008, Wroclaw University of Economics Research Papers no 35, Wroclaw 2008.
  5. ECOD, http://ecod-portal.comarch.pl/
  6. Lech P.: Metodyka ekonomicznej oceny przedsięwzięć informatycznych wspomagających zarządzanie organizacją, Uniwersytet Gdański, Gdańsk 2007.
  7. Rogowski W.: Rachunek efektywności projektów europejskich, w: M. Trocki, B. Grucza (red.): Zarządzanie projektem europejskim, PWE, Warszawa 2007.
  8. Rogowski W.: Rachunek efektywności inwestycji, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2008.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu