BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Jelonek Dorota (Politechnika Częstochowska)
Title
Wybrane problemy adaptacji przedsiębiorstw do wymogów e-gospodarki
Chosen Problems of the Adaptation of Enterprises to Requirements of the Digital Economy
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 473-481, tab., rys., bibliogr. 11 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Przedsiębiorstwo, Gospodarka
Enterprises, Economy
Note
summ.
Abstract
Współczesny świat biznesu coraz mocniej akcentuje i uzasadnia potrzebę przechodzenia od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy, w której zasadnicze znaczenie mają zasoby informacji i technologie informacyjno- komunikacyjne, określanej jako gospodarka elektroniczna, nowa gospodarka czy e-gospodarka. Uwarunkowania e-gospodarki można rozumieć jako nowe sposoby gospodarowania wykorzystujące technologie teleinformatyczne, a w szczególności Internet. Sukces przedsiębiorstwa w gospodarce elektronicznej jest wypadkową działań podejmowanych na wielu płaszczyznach, których celem jest adaptacja do zaistniałych warunków. W pracy zasygnalizowano, że źródłem problemów efektywnej adaptacji przedsiębiorstwa może być niedostrzeganie zmian w otoczeniu, lekceważenie zmian w systemie wartościowania zasobów materialnych i niematerialnych przedsiębiorstwa oraz powielanie tradycyjnych modeli funkcjonowania przedsiębiorstwa w sytuacji, gdy e-gospodarka oferuje nowe rozwiązania. (fragment tekstu)

The success of the enterprise in the digital economy is the result of activities undertaken on many planes whose an aim is the adaptation to requirements and changes which take place. In the paper there was signalled that the source of problems of the effective adaptation of the enterprise could be the interception of changes in the environment, the slight of changes in the system of material and immaterial resources valuing of the enterprise and copying traditional models of enterprise's functioning in the situation, when the digital economy offers new solutions. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Chmielarz W.: Systemy biznesu elektronicznego, Wydawnictwo Difin, Warszawa 2007.
 2. Nizard G.: Metamorfozy przedsiębiorstwa. Zarządzanie w zmiennym otoczeniu organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1998.
 3. Hartman A., Sifonis J., Kador J.: E-biznes. Strategie sukcesu w gospodarce internetowej. Sprawdzone metody organizacji przedsięwzięć e-biznesowych, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa 2001.
 4. Kisielnicki J.: Systemy informatyczne zarządzania, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2008.
 5. Nirenberg J., Wprowadzenie internetowego sposobu myślenia w przedsiębiorstwie, w: Biznes. Zarządzanie firmą, część 1, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 6. Nowicki A. (red.): Komputerowe wspomaganie biznesu, Wydawnictwo Placet, Warszawa 2006.
 7. Olszak C.M., Ziemba E. (red.): Strategie i modele gospodarki elektronicznej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007.
 8. Penc J.: Leksykon biznesu. Wydawnictwo Placet, Warszawa 1997.
 9. Porter M.E.: Porter o konkurencji, PWE, Warszawa 2001.
 10. Stefanowicz B.: Informacja, Szkoła Główna Handlowa - Oficyna Wydawnicza, Warszawa 2004.
 11. Tapscott D.: Gospodarka cyfrowa. Nadzieje i niepokoje Ery Świadomości Systemowej, Business Press, Warszawa 1998.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu