BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hadaś-Dyduch Monika (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach)
Title
Szacowanie efektywności wybranej strategii inwestowania w produkty strukturyzowne na polskim rynku kapitałowym
Estimating the Effectiveness of the Chosen Strategy of Investing in Products Structured In the Polish Capital Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 169-179, rys., tab., bibliogr. 17 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Produkty strukturyzowane, Rynek kapitałowy, Inwestycje, Lokata inwestycyjna
Structured products, Capital market, Investment, Investment deposit
Note
streszcz., summ..
Abstract
Celem artykułu jest próba oszacowania stopy zwrotu z inwestycji w produkty strukturyzowane dostępne na polskim rynku fi nansowym. W szczególności przedmiotem badania w artykule jest lokata strukturyzowana której indeksem podstawowym jest kurs fi xingu EUR/PLN ogłaszany przez NBP. W badaniu wykorzystano falkę Daubechies z algorytmem "a Trous" oraz sztuczne sieci neuronowe, zintegrowane w jednym algorytmie. Zasadniczo proponowaną metodę predykcji wskaźnika produktu strukturyzowanego oparto w przeważającym stopniu o transformatę falkową, ponieważ funkcje falkowe charakteryzują dobre własności lokalizacyjne zarówno względem czasu jak i częstotliwości.(abstrakt oryginalny)

The purpose of this article is to attempt to estimate the rate of return on investments in structured products available on the Polish fi nancial market. In particular, the research in the article is structured deposit which is the primary index of the fi xing rate EUR/PLN announced by the NBP. The study used wavelet Daubechies with algorithm "a Trous" and artifi cial neural networks, integrated into a single algorithm. Basically, the proposed method of predicting structured product index largely based on wavelet transform, wavelet functions are characterized as good localization properties in both the time and frequency. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bluemke A. [2009], How to Invest in Structured Products: A Guide for Investors and Asset Managers, John Wiley & Sons, Great Britain.
 2. Das S. [2006], The Swaps & Financial Derivatives Library: Products, Pricing, Applications and Risk Management, John Wiley & Sons, Singapore.
 3. Diehl H. [2001], Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 4. Dyduch M. [2010], Współczynniki transformaty falkowej jako narzędzie generujące prognozę przedziałową szeregów czasowych, w: T. Trzaskalik (red.), Modelowanie preferencji a ryzyko'10, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Katowice.
 5. Gąterek D., Maksymiuk R. [1998], Wycena i zabezpieczenie pochodnych instrumentów finansowych, metody i modele, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.
 6. Bank Millenium SA, www.bankmillennium.pl [20.03.2013].
 7. Heinz R. [2001], Zarządzanie ryzykiem na rynku pieniężnym, walutowym i instrumentów pochodnych, Fundacja Warszawski Instytut Bankowości, Warszawa.
 8. Krzywda M. [2010], Produkty strukturyzowane w praktyce, Wydawnictwo Złote Myśli, Gliwice.
 9. Matuszewska A., Witkowska D. [2004], Predykcja kursu euro/dolar z wykorzystaniem prognoz indeksu giełdowego: wybrane modele ekonometryczne i perceptron wielowarstwowy, Bad. Oper. Decyz. nr 1, 53-66.
 10. Matuszewska A., Witkowska D. [2007], Wybrane aspekty analizy kursu euro/dolar: modele autoregresyjne z rozkładami opóźnień i sztuczne sieci neuronowe, w: B. Borkowski (red.) Metody ilościowe w badaniach ekonomicznych nr VIII, Warszawa.
 11. Meese R.A., Rogoff K. [1993], Empirical exchange rate models of the seventies. Do they fit out of sample?, "Journal of International Economics", Vol. 14, 3-24.
 12. Neely C., Sarno L. [2002], How well do monetary fundamentals forecast exchange rates, The Ferderal Reserve Bank.
 13. Osińska M. [2000], Ekonometryczne modelowanie oczekiwań gospodarczych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
 14. Rubaszek M., Serwa D. [2009], Analiza kursu walutowego, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa.
 15. Rubaszek M., Skrzypczyński P., Koloch G. [2010], Forecasting the polish zloty with nonlinear models, WIEM Conference Paper.
 16. Syczewska E. [2007], Ekonometryczne modele k ursu walutowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
 17. Zaremba A. [2009], Produkty strukturyzowane. Inwestycje nowych czasów, Wydawnictwo Helion, Gliwice.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu