BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Konarzewska Iwona (Uniwersytet Łódzki)
Title
Wykorzystanie symulacji stochastycznej do badania wrażliwości składu optymalnych portfeli akcji
Stochastic Simulation Optimal Portfolios Structures Sensitivity Analysis by Stochastic Simulation
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2013, nr 63, s. 245-260, rys., tab., bibliogr. 9 poz.
Issue title
Rynek kapitałowy : skuteczne inwestowanie
Keyword
Rynek kapitałowy, Analiza portfelowa, Symulacje komputerowe
Capital market, Portfolio analysis, Computing simulation
Note
streszcz., summ..
Abstract
W pracy pokazano wykorzystanie symulacji stochastycznej do badania wrażliwości optymalnych wag modeli portfelowych w przypadku inwestycji w akcje. Z elementami procesu podejmowania decyzji inwestycyjnych wiąże się niepewność. Dotyczy ona: - założeń o łącznym rozkładzie prawdopodobieństwa stóp zwrotu; - jakości szacunków oczekiwanych stóp zwrotu, wariancji i kowariancji; - wyboru kryteriów i ograniczeń modelu optymalizacyjnego. Przedmiotem analizy są optymalne portfele akcji spółek będących komponentami indeksu mWIG40. Pokazano wyniki analiz statystycznych dla tygodniowych stóp zwrotu w latach 2009-2011 oraz wyniki badania symulacyjnego przeprowadzonego w celu zbadania wrażliwości struktury portfeli utworzonych według modeli: Markowitza, minimalizacji warunkowej straty CVaR, Telsera, a także proponowanego modelu minimalizującego udział pierwszej głównej składowej macierzy korelacji stóp zwrotu w wariancji portfela. W badaniu symulacyjnym wykorzystano metodę pozwalającą na zachowanie struktury i siły współzależności między stopami zwrotu ze składowych portfeli bazującą na rozkładzie macierzy korelacji według wartości własnych. Przeprowadzone badanie symulacyjne pozwala ocenić wybrane modele portfelowe pod względem wrażliwości uzyskiwanych rozwiązań - składów portfeli oraz daje rekomendację dla inwestorów dla wyboru konkretnego modelu.(abstrakt oryginalny)

The paper presents the application of stochastic simulation technique in the analysis of sensitivity of optimal weights for chosen portfolio models. Risk is related to several elements of investment decision process: assumptions about joint probability distribution of the rates of return on stock, quality of expected rates of return, risk and correlation estimates, the choice of the optimization model criterion and constraints. The subject of analysis are the optimal stock portfolios for companies being the components of mWIG40 index on Warsaw Stock Exchange in the period 2009-2011 - we analyzed weekly rates of return. The simulation study was conducted in the aim of the optimal portfolio structures sensitivity investigation. The following models were taken into account: Markowitz model, the model minimizing conditional loss (CVaR), Telser model and the proposed model minimizing the impact of the correlation matrix first principal component on the portfolio variance. Rates of return were generated with the application of the method which preserves the structure and strength of the interrelationships among the series. The method is based on the correlation matrix eigenvalue decomposition Conducted simulation experiments allow us to recommend the choice of definite portfolio model to investors. (original abstract)
Accessibility
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Best M.J., Grauer R.R. [1991], On Sensitivity of Mean-Variance-Effi cient Portfolios to Changes in Asset Means: Some Analytical and Computational Results, "The Review of Financial Studies", Vol. 4, No. 2, 315-342.
  2. Chopra V.K., Ziemba W.T. [1993], The Effect of Errors in Means, Variances, and Covariances on Optimal Portfolio Choice, "Journal of Portfolio Management", Vol. 19, 2, 6-11.
  3. Golub G.H., Reinsch C. [1971], Singular Value Decomposition and Least Squares Solutions, in: J.H. Wilkinson, C. Reinsch [eds.] Linear Algebra, Springer-Verlag, Berlin.
  4. Konarzewska I. [ 2008], On measuring the sensitivity of the optimal portfolio allocation, "Badania Operacyjne i Decyzje", 2, 55-75.
  5. Konarzewska I. [2012], Niepewność i ryzyko rynkowe inwestycji w akcje. Studium metodologiczno-empiryczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
  6. Lintner J. [1965], The Valuation of Risk Assets and the Selection of Risky Investments in Stock Portfolios and Capital Budgets, "Review of Economics and Statistics", 47, 13-37.
  7. Markowitz H. [1952], Portfolio Selection, "Journal of Finance", 7, 77-91.
  8. Sharpe W. [1964], Capital Asset Prices: A Theory of Market Equilibrium under Conditions of Risk, "Journal of Finance", 19, 425-442.
  9. www.stooq.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu