BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bednarek-Szczepańska Maria (Polska Akademia Nauk)
Title
Wybrane problemy dostępności i pozyskiwania danych do badań empirycznych w zakresie agroturystyki
The Selected Problems of Availability and Collection of Data for Empirical Studies on Agritourism
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 9-19, bibliogr. 20 poz.
Rural Studies
Issue title
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Keyword
Badania empiryczne, Agroturystyka, Metoda wywiadu, Zbieranie danych
Empirical researches, Agrotourism, Interview method, Data collection
Note
summ., streszcz.
Country
Lubelszczyzna
Lubelszczyzna
Abstract
Agroturystyka jest w ostatnich latach w Polsce popularnym przedmiotem badań naukowych, głównie z uwagi na jej oczekiwane duże znaczenie w rozwoju obszarów wiejskich. Badania zjawisk agroturystycznych są utrudnione z uwagi na problemy z dostępnością i rzetelnością danych, a nawet z definiowaniem przedmiotu badania. Niniejszy artykuł stanowi przegląd wybranych problemów dotyczących dostępności, pozyskiwania i analizy danych w zakresie badań agroturystyki, które zilustrowano przykładami z Lubelszczyzny. (abstrakt oryginalny)

Agritourism has been intensively developing in Poland for at least 20 years. There is also a lot of research concerning the phenomenon in Polish rural space. Unfortunately, there are significant difficulties in conducting research due to the following problems: • insufficiency of basic, reliable, comparable statistics (eg. number of farm accommodations in all communes for the period of several years), • lack of statistics more detailed than only the number of farm accommodations and beds in communes; researchers have to conduct individual, costly studies using social sciences methods of data collection (questionnaires, interviews), o lack of clear differentiation between farm accommodation facilities and other facilities where rooms are rented for tourists. This leads to overstating the data on farm tourism in Poland. On the basis of the farm tourism research in Lubelskie region the author considers the interview (especially semi-structured interview) as a useful tool of collecting detailed data on farm tourism. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J., 2005, Sukces gospodarczy na obszarach wiejskich, [w:] B. Głębocki, U. Kaczmarek (red.), Obszary sukcesu na polskiej wsi, Studia Obszarów Wiejskich, 8, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 9-20.
 2. Bednarek M., 2007, Rural areas along the eastern border of the European Union - problems and perspectives of development with special consideration of tourism (on the example of three Polish municipalities), Europa XXI, 16, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 167-179.
 3. Bott-Alama A., 2004, Uwarunkowania rozwoju turystyki wiejskiej w województwie zachodniopomorskim, Rozprawy i Studia, 501, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin.
 4. Drzewiecki M., 2002, Podstawy agroturystyki, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz.
 5. Gaworecki W., 2003, Turystyka, PWE, Warszawa.
 6. Hasiński W., Głaz M., Kemona S., 2004, Agroturystyka jako alternatywne źródło dochodów gospodarstw rolnych na Dolnym Śląsku, [w:] E. Pałka (red.), Pozarolniczą działalność gospodarcza na obszarach wiejskich. Studia Obszarów Wiejskich, 5, PTG, IGiPZ PAN, Warszawa, s. 137-150.
 7. Ilnicki D., Raczyk A., 2005, Charakterystyka działalności gospodarczej wybranych miejscowości Dolnego Śląska na tle kraju, [w:] T. Marszał (red.), Gospodarka w przestrzeni polskich miast, Biuletyn KPZK, PAN, 216, Warszawa, s. 54-70.
 8. Jagusiewicz A., Legienis H., 2007, Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2007 roku, Instytut Turystyki (materiały niepublikowane).
 9. Jagusiewicz A., Legienis H., 2006, Zasoby bazy noclegowej indywidualnego zakwaterowania w Polsce w 2006 roku, Instytut Turystyki, Warszawa (materiały niepublikowane).
 10. Kurek W. (red.), 2007, Turystyka, PWN, Warszawa.
 11. Lutyńska K., Wejland A. (red.), 1983, Wywiad kwestionariuszowy: analizy teoretyczne i badania empiryczne, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław.
 12. Mazurek J., 2008, Uwarunkowania rozwoju agroturystyki na obszarach wiejskich gmin Pobrzeża Koszalińskiego, Regiony Nadmorskie, 16, Uniwersytet Gdański, Gdynia-Pelplin.
 13. Oppenheim A., 2004, Kwestionariusze, wywiady, pomiary postaw, Zysk i S-ka, Poznań.
 14. Pałka E., 2004, Uwarunkowania i kierunki rozwoju agroturystyki na Kielecczyźnie, Wydawnictwo Akademii Świętokrzyskiej, Kielce.
 15. Sznajder M., Przezbórska L., 2006, Agroturystyka, PWE, Warszawa.
 16. Sztabiński P., Sawiński Z., Sztabiński F., 2005, Fieldwork jest sztuką. Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa.
 17. Śleszyński P., 2007, Szacowanie liczby i rozmieszczenia pracujących w dużym mieicie na przykładzie Warszawy, Przegląd Geograficzny, 79, 3-4, s. 533-566.
 18. Ustawa z dnia 26 lipca 1991 o podatku dochodowym od osób fizycznych (z późn. zmianami).
 19. Wojciechowska J., 2007, Typy gospodarstw agroturystycznych w Polsce i sylwetka ich właścicieli, Turyzm, 17/1-2, s. 159-171.
 20. Wojciechowska J., 2006, Bilans efektów rozwoju agroturystyki, Turyzm, 2, s. 65-74.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu