BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Bagieńska Anna (Politechnika Białostocka)
Title
Tworzenie wartości przedsiębiorstwa przez efektywne zarządzanie kapitałem ludzkim
Value of Management in Company and Human Capital' Development
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 39-48, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Tworzenie wartości, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Wartość przedsiębiorstwa, Zarządzanie kapitałem ludzkim, Kapitał ludzki
Value creation, Creating company's value, Enterprise value, Human Capital Management, Human capital
Note
summ.
Abstract
Wartość przedsiębiorstwa ma dwa podstawowe źródła. Są nimi aktywa materialne umożliwiające bieżącą działalność i funkcjonowanie przedsiębiorstwa oraz aktywa niematerialne, które określają możliwości, sposobność działania i racjonalnego wykorzystania zasobów materialnych. Jednym z aktywów niematerialnych jest kapitał ludzki. Tylko te przedsiębiorstwa, które dysponują wartościowym i unikalnym kapitałem ludzkim, mogą rozwijać się na rynku i konkurować. W dobie gospodarki opartej na wiedzy proces kształcenia i rozwoju pracowników postrzega się jako ważną inwestycję, bodziec i narzędzie poprawy bieżącej efektywności i kształtowania potencjału strategicznego. Celem opracowania jest podkreślenie istoty tworzenia wartości organizacji poprzez efektywne wykorzystanie i rozwój kapitału ludzkiego. Zarządzanie kapitałem ludzkim organizacji możliwe jest poprzez odpowiedni system wynagrodzeń, stosowanie pozapłacowych form motywowania oraz zapewnienie rozwoju pracowników poprzez szkolenia i doskonalenie zawodowe. (fragment tekstu)

A new approach to managing human capital evolves and its main aspects are: seeing people as the capital creating company's value; developing employees competence in accordance with the company's needs in a changing economic environment; investing in the advancement of human capital in such a way that employer's and employees' needs meet; the use of motivation in the human capital management. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A. Jaki, Kapitał intelektualny jako składnik kapitału przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, R. Borowiecki (red.), VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa Krynica 2000, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2000
 2. A. Sadowski, Kapitał społeczny i kulturowy heterogenicznej "metropolii" wschodniego pogranicza, w: Przemiany miasta. Wokół socjologii Aleksandra Wallisa, B. Jałowiecki, A. Majer, M.S. Szczepański (red.), Wydawnictwo Naukowe "Scholar", Warszawa 2005
 3. M.S. Szczepański, Yappiszoneria, karosi i ludzie z sieci, w: Polska szkoła: edukacja a rozwój lokalny i regionalny, D. Czakon, J. Kosmala, M.S. Szczepański (red.), Wydawnictwo Śląsk, Częstochowa-Katowice 2001
 4. M. Mroziewski, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa, Difin, Warszawa 2008
 5. L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 6. J. Holmen, Intellectual Capital Reporting, "Management Accounting Quarterly" 2005, vol. 6, nr 4
 7. E. Szczepanik, Ł. Arendt, Inwestycje w kapitał ludzki w strategii rozwoju przedsiębiorstwa, IPiSS, Łodź 2006
 8. Kształcenie zawodowe w przedsiębiorstwach w 2005 r., Urząd Statystyczny Gdańsk 2007.
 9. M. Kunasz, Ilościowa charakterystyka inwestycji w rozwój kapitału ludzkiego - wyniki badań, "Współczesne Zarządzanie" 2006, nr 2.
 10. S. Stachowska, Wynagrodzenia jako instrument zarządzania strategicznego w dużych przedsiębiorstwach przemysłowych, w: Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, A. Pocztowski (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005.
 11. J. Fitz-Enz, Rentowność inwestycji w kapitał ludzki, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2001
 12. S. Borkowska, Strategie wynagrodzeń, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 13. Wynagradzanie za efekty pracy - podsumowanie ankiety, www.wynagrodzenia.pl stan z 10.04.2009.
 14. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie - procesy - metody, PWE, Warszawa 2007.
 15. S.L. Rynes, B. Gerhard, K.A. Minette, The importance of pay in employee motivation: discrepancies between what people say and what they do, "Human Resource Management", 2004, nr 43
 16. Ogólnopolskie Badanie Wynagrodzeń przeprowadzone przez Sedlak & Sedlak w 2008 roku, www.wynagrodzenia.pl.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu