BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czapiewski Konrad Ł. (Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. Stanisława Leszczyńkiego PAN, Warszawa), Janc Krzysztof (Uniwersytet Wrocławski)
Title
Przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia rolników : Europa-Polska-Mazowsze
Spatial Divesification of Farmers' Educational Level : Europe-Poland-Mazovia
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 21-32, rys., mapy, bibliogr. 7 poz.
Rural Studies
Issue title
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Keyword
Efektywność ekonomiczna, Wykształcenie, Rolnictwo, Zróżnicowanie przestrzenne
Economic efficiency, People's education, Agriculture, Spatial differentiation
Note
summ., streszcz.
Abstract
W artykule szczegółowo scharakteryzowano przestrzenne zróżnicowanie poziomu wykształcenia ogólnego i kierunkowego ludności rolniczej w trzech skalach przestrzennych - w Unii Europejskiej, w Polsce i na Mazowszu. Ponadto poziom wykształcenia rolników został porównany z wielkością ekonomiczną gospodarstw, ich poziomem dochodowości i towarowości. Wykazano, iż w warunkach polskich relatywnie korzystna struktura wykształcenia nie przekłada się w sposób bezpośredni na uzyskiwane wyniki ekonomiczne. (abstrakt oryginalny)

It is held that one of the most important factors, allowing for the achievement of success by the territorial units, is an adequate share of educated people. The main aim of the article is to present the spatial diversification of farmers' general and agricultural educational level in three different spatial scales - European Union (analysis on NUTS 2 level), Poland (NUTS 4) and Mazovia Region (NUTS 5). Conducted analysis show, that in Polish case relatively good level of farmers' education is not correlated with economical conditions of farms - comparing to European Union regions, in Poland with such skills of farmers, the index of commercialization of agriculture should be five to ten more higher (average for farm should be 20 to 40 ESU instead 4 ESU, as is observed today). Considering the need of structural and functional changes in the agriculture in Poland, human capital turns out to be one of the most important reasons. The introduction of new and efficient ways of management is not possible without knowledge and high skills of farmers. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Bański J., Stola W., 2002, Przemiany struktury przestrzennej i funkcjonalnej obszarów wiejskich w Polsce, Studia Obszarów Wiejskich, 3, IGiPZ PAN, PTG, Warszawa.
  2. Dziemianowicz W., Herz A., Kazimierski J., Kostyrko K., Szul R., Zarycki T., Żurawski J., 1999, Mazowsze: tradycja i współczesność. Wydawnictwo Naukowe Scholar, Warszawa.
  3. Gałczyńska B., Kulikowski R., 1986, Poziom wykształcenia zatrudnionych w rolnictwie indywidualnym a efekty produkcyjne, Przegląd Geograficzny, 58(4), s. 783-794.
  4. Klepacki B., 2005, Wykształcenie jako czynnik różnicujący zasoby, organizację i wyniki ekonomiczne gospodarstw rolniczych, Roczniki Naukowe SERiA, V1I(1), s. 124-128.
  5. Kulikowski R., 2003, Syntetyczne metody badań produktywności i towarowości rolnictwa. Zastosowania w badaniach geograficznych w Polsce, Prace Geograficzne, 187, IGiPZ PAN, Warszawa.
  6. Kulikowski R., 2005, Efekty produkcyjne rolnictwa i ich społeczno-ekonomiczne i przyrodnicze uwarunkowania, [w:] B. Głębocki (red.), Struktura przestrzenna rolnictwa Polski u progu XXI wieku, Bogucki Wydawnictwo Naukowe, Poznań, s. 357-375.
  7. Leszczyńska M., 2005, Wykształcenie jako czynnik determinujący dochody ludności rolniczej, Roczniki Naukowe SERiA, VII(2), s. 99-109.
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu