BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Beyer Karolina (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kapitał intelektualny - istota i ewolucja koncepcji
Intellectual Capital - Essence and Evolution of the Concept
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 61-70, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Teoria ekonomii, Kapitał intelektualny, Zasoby przedsiębiorstwa, Wartości niematerialne
Economic theory, Intellectual capital, Enterprise resources, Intangible asset
Note
summ.
Abstract
Kapitał intelektualny przedsiębiorstw stał się najważniejszym zasobem dającym możliwość zwiększania potencjału konkurencyjnego oraz zapewniającym wzrost wartości firmy. W związku z jego niematerialnym charakterem trudno wskazać jednoznaczną definicję. Dlatego, by efektywnie wykorzystać możliwości kapitału intelektualnego, należy zidentyfikować jego poszczególne składniki. Do podstawowych elementów kapitału intelektualnego zalicza się kapitał ludzki (wiedza, umiejętności, doświadczenie), kapitał organizacyjny (kapitał organizacji) oraz kapitał relacyjny (relacje z otoczeniem). Poznanie istoty kapitału intelektualnego i jego elementów składowych może pomóc menedżerom współczesnych przedsiębiorstw osiągnąć wiele korzyści zarówno dla firmy, jak i jej pracowników.(fragment tekstu)

Nowadays, the role of intangible assets rapidly increased. Intellectual capital has become one of the most important recourses in enterprise. The aim of this paper is to present the essence of intellectual capital and its main features, as well as evolution of its conception. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. E. Głuszek, Kryzys a kapitał intelektualny przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 1054, Wrocław 2004
 2. A. Pietruszka-Ortyl, Kapitał intelektualny a zasoby niematerialne - tautologia czy rozbieżność?, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, nr 81, Poznań 2006
 3. E. Głuszek, Problemy oceny kapitału intelektualnego przedsiębiorstwa, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, nr 916, Wrocław 2001
 4. R. Kurek, Kapitał intelektualny jako zasób niematerialny w tworzeniu przewagi konkurencyjnej zakładu ubezpieczeń, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 991, Wrocław 2003
 5. W. Rogowski, Kapitał intelektualny jako generator nowych czynników konkurencyjności, w: Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspektywy interesariuszy, S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 6. G. Łukasiewicz, Kapitał intelektualny organizacji - przegląd koncepcji i metod zarządzania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 36, Poznań 2003
 7. A. Sopińska, Kapitał intelektualny w zarządzaniu od teorii do praktyki - wizja przyszłości, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 41, Warszawa 2007
 8. J. Grzywacz, E. Lorek, Kapitał intelektualny w przedsiębiorstwie - istota i metody pomiaru, Studia i Prace Kolegium Zarządzania i Finansów SGH, nr 36, Warszawa 2003
 9. M. Mroziewski, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki rozwoju, Difin, Warszawa 2008
 10. S. Kasiewicz, W. Rogowski, Koncepcja zarządzania kapitałem intelektualnym, w: Kapitał intelektualny, spojrzenie z perspektywy interesariuszy, S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 11. Z. Antczak, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa. Wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań, Antykwa, Warszawa-Kluczbork 2004
 12. J. Jurczak, Kapitał intelektualny w organizacji przyszłości, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2006, nr 11
 13. D.H. Luthy, Intellectual Capital and its Measurement, http://www3.bus.osaka-cu.ac.jp/apira98/archives/pdfs/25.pdf
 14. L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu