BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dej Magdalena (Uniwersytet Jagielloński w Krakowie)
Title
Wybrane aspekty oddziaływania dużego przedsiębiorstwa w rolniczym obszarze wiejskim na otoczenie lokalne : przykład powiatu proszowickiego
Selected Aspects of the Impact of a Large Enterprise in an Agricultural Rural Area on Local Environment : Example of Poviat of Proszowice
Source
Studia Obszarów Wiejskich, 2009, t. 17, s. 33-46, rys., mapy, bibliogr. 14 poz.
Rural Studies
Issue title
Procesy przekształceń przestrzeni wiejskiej = Processes of Rural Space Transformation
Keyword
Duże przedsiębiorstwa, Obszary wiejskie, Rozwój regionalny, Zadowolenie z pracy, Zatrudnienie w przedsiębiorstwie
Large enterprises, Rural areas, Regional development, Job satisfaction, Employment in the enterprise
Note
summ., streszcz.
Abstract
W opracowaniu poddano analizie oddziaływanie największego prywatnego przedsiębiorstwa w typowo rolniczym powiecie proszowickim. Skupiono się na ocenie wpływu przedsiębiorstwa na otoczenie lokalne w zakresie powiązań na rynku pracy oraz z lokalnymi podmiotami gospodarczymi. Istotny element stanowi także prezentacja społeczno-zawodowej charakterystyki pracowników oraz ich opinii na temat stopnia zadowolenia z pracy w przedsiębiorstwie. (abstrakt oryginalny)

The study evaluates the impact of a large enterprise located in a typically rural Poviat of Proszowice. The impact of the enterprise on the local environment has to be determined as significant, yet it is stronger with respect to connections on the labour market than with local economic entities. Emergence of a large enterprise in the analysed area had an activating impact on the local labour market and had its economic consequences (inter alia an increase in the revenues of households), as well as social ones (commencement of work outside one's own farm). Its existence should also be connected with the ascertained drop in the intensity of use of land in certain gmina of the poviat. The employees positively assess work conditions and salary offered by the company. However, relations with co-workers are evaluated negatively; they are derivative of transferring neighbours' attitudes onto professional work. The current ownership structure of the company may constitute a certain threat for its further operation. The fact that it is a part of an international corporation makes its existence dependent upon the obtained financial results with respect to other group of enterprises. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bański J., 2006, Geografia polskiej wsi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 2. Bański J., 2006, Glos w dyskusji, [w:] A. Stasiak (red.), Wieś polska dwa lata po wstąpieniu do Unii Europejskiej ze szczególnym uwzględnieniem tzw. Ściany Wschodniej, Biuletyn KPZK PAN, 228, s. 200-202.
 3. Dej M., Kolos A., Przemiany komunikacji podmiejskiej Krakowa w ciągu ostatnich 20 lat, XXII Konwersatorium Wiedzy o Mieście, Łódź (w druku).
 4. Domański B., Gwosdz K., Sobala-Gwosdz A., 2009, Inwestycje zagraniczne na obszarach wiejskich i w małych miastach Polski południowo-wschodniej, [w:] Z. Górka, A. Zborowski (red.), Człowiek i rolnictwo. Profesorowi Czesławowi Guzikowi w 70. Rocznicę urodzin, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ, Kraków, s. 267-279.
 5. Dlugokęcka M, 2002, Przedsiębiorczość gospodarcza a wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich, [w:] W. Kamińska (red.), Wielofunkcyjna gospodarka na obszarach wiejskich: materiały konferencji naukowej poświęconej Profesorowi Marianowi Koziejowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, Instytut Geografii Akademii Świętokrzyskiej, Kieleckie Towarzystwo Naukowe, Kielce, s. 101-114.
 6. Halamska M., 2002, Przedsiębiorstwa, przedsiębiorcy, przedsiębiorczość francuskiej wsi, [w:] M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 139-160.
 7. Kamińska W., 2006, Pozarolniczą indywidualna działalność gospodarcza w Polsce w latach 1988-2003, Prace Geograficzne, 203, IGiPZ PAN, Warszawa.
 8. Kłodziński M., 2006, Aktywizacja społeczno-gospodarcza gmin wiejskich i małych miast. Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa.
 9. Kłodziński M., Fedyszak-Radziejowska , 2002, Przedsiębiorczość wiejska. Rozumienie terminu. Możliwości i bariery rozwoju, [w:] M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 25-40.
 10. Kosiedowski W., 1984, Czynniki i potencjał lokalizacji przemysłu w regionie, Rozprawy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 11. Rosner A., 2002, Przedsiębiorczość wiejska a lokalny rynek pracy, [w:] M. Kłodziński, B. Fedyszak-Radziejowska (red.), Przedsiębiorczość wiejska w Polsce i w krajach Unii Europejskiej, Problemy Rozwoju Wsi i Rolnictwa, IRWiR PAN, Warszawa, s. 56-73.
 12. www.impressgroup.com
 13. www.money.pl
 14. www.stat.gov.pl
Cited by
Show
ISSN
1642-4689
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu