BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Czerniachowicz Barbara (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Zmiany w zarządzaniu kapitałem ludzkim w przedsiębiorstwach przyszłości
Changes In Human Capital Management In Future's Companies
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 85-95
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie kapitałem ludzkim, Przedsiębiorstwo przyszłości, Teoria ekonomii
Human Capital Management, Enterprise of the future, Economic theory
Note
summ.
Abstract
Obszar zmian w organizacjach przyszłości, związanych z przeobrażeniami otoczenia zewnętrznego, jest trudny do ujęcia, dotyczy bowiem różnorodnych zagadnień i aspektów funkcjonowania przedsiębiorstwa. Wielorakie i wielopłaszczyznowe przeobrażenia podmiotów gospodarczych można wszakże próbować przewidywać. Do najistotniejszych zmian w ramach organizacji zaliczyć można następujące płaszczyzny: kapitału ludzkiego, organizacyjną, relacji z otoczeniem, strategii, stosunków wewnętrznych czy kulturową. Należy przy tym zaznaczyć, że wyróżnienie powyższych wyodrębnień ma charakter umowny. Zagadnienia poruszane w ramach tych płaszczyzn często są ze sobą powiązane, przenikają się i uzupełniają. (fragment tekstu)

The technical advance and changes are calling changes in the technological sphere and mutual relations between people in organizations. The area of these changes is difficult to grasp because he refers to various issues and aspects of functioning of the company. It is possible to try multiple and multidimensional transfigurations of economic subjects after all to predict. To visit within the confines of the organization to substantial changes it is possible occurring surfaces: human capital, organizational, of relationships to the environment, of the strategy, internal relations, culture. It is necessary to point out at it, that honourable mention above-mentioned has the conventional character. Touched upon issues are often tied with themselves within the confi nes of these surfaces, they are interfering and they are completing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. M. Romanowska, Kształtowanie wartości firmy w oparciu o kapitał intelektualny, w: Systemy informacji strategicznej. Wywiad gospodarczy a konkurencyjność przedsiębiorstwa, R. Borowiecki, M. Romanowska (red.), Difin, Warszawa 2001
 2. A. Piotrowicz, Struktury organizacyjne a cykl życia przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 12
 3. L.E. Greiner, Evolution and revolution as organizations grow, "Harvard Business Review", July-August 1972, za: A. Piotrowicz, Struktury organizacyjne a cykl życia przedsiębiorstwa, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa" 2001, nr 12
 4. J. Dietl, Kapitał ludzki dla zarządzania biznesem i gospodarką. Stan i perspektywy, w: Kapitał ludzki. Stan i perspektywy, Rada Strategii Społeczno-Gospodarczych przy Radzie Ministrów, Raport nr 27, Warszawa 1998
 5. T. Oleksyn, Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie, WSZiP, Warszawa 1998
 6. A. Szałkowski, Wymiar etyczny zarządzania personelem, "Praca i Zabezpieczenie Społeczne" 1996, nr 1
 7. A.D. Jankowicz, L. Zgoda, Etyczne postawy polskich menedżerów: religia a charakter zatrudnienia, w: Etyka biznesu w działaniu, W. Gasparski, J. Dietl (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 8. P.F. Drucker, Post Capitalist Society, Harper Business, New York 1993.
 9. M. Ćwiklicki, Wiedza zarządzana kluczem sukcesu, "Manager" 1999, nr 4
 10. B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki, Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, Difin, Warszawa 2002
 11. Cz. Sikorski, Zachowania ludzi w organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1999
 12. S. Marek, B. Czerniachowicz, Procesy dezintegracyjne we współczesnym przedsiębiorstwie, w: Innowacyjność, struktury, modele i strategie rozwoju przedsiębiorstw, W. Janasz (red.), Zeszyty Naukowe nr 355, WNUS, Szczecin 2003
 13. M. Strojny, Organizacja "hipertekstowa" a zarządzanie wiedzą, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001, nr 10
 14. J.A.F. Stoner, R.E. Freeman, D.R. Gilbert Jr., Kierowanie, PWE, Warszawa 2001
 15. Z. Olesiński, A. Predygier, A. Jóźwik, Zarządzanie w sieci. Wybrane aspekty, w: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.); Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004
 16. P. Boulanger, Organiser l'entreprise en reseavy, Natkam, Paris 1995, za: Z. Olesiński, A. Predygier, A. Jóźwik, Zarządzanie w sieci. Wybrane aspekty, w: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.); Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004
 17. B. Gliński, B.R. Kuc, H. Fołtyn, Menedżeryzm, strategie, zarządzanie, Wydawnictwo Key Test, Warszawa 2000
 18. S. Lipski, Nowe trendy w stosunkach pomiędzy pracodawcą a pracobiorcami, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2001, nr 10
 19. S. Marek, B. Czerniachowicz, Cywilizacyjne uwarunkowania procesów dezintageracyjnych w przedsiębiorstwie, w: Nowe kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem. Integracja i dezintegracja, H. Jagoda, J. Lichtarski (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu nr 928, Wydawnictwo AE, Wrocław 2002
 20. M. Crozier, Przedsiębiorstwo na podsłuchu, PWE, Warszawa 1993
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu