BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Prałat Ewa (Politechnika Wrocławska)
Title
Elektroniczny system zakupowy
Electronic Procurement System
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 535-542, bibliogr. 6 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Zakupy online, Biznes elektroniczny
Online shopping, e-business
Note
summ.
Abstract
Rosnąca specjalizacja produkcji, a także ograniczanie się firm wyłącznie do kluczowych kompetencji powoduje, że udział kosztów zakupów w ogólnej wartości końcowej produktu jest coraz większy. W okresie od roku 1979 do 1998 udział kosztów zakupów materiałów i komponentów wzrósł niemal o 60%. Specjaliści przewidują, że wartość ta będzie dalej się zwiększała i za kilka lat udział własnej aktywności wytwórczej przedsiębiorstw w produkcie końcowym wynosić będzie zaledwie 15-25% [2]. Firmy coraz częściej doceniają rolę zakupów bezpośrednich (prowadzonych na potrzeby produkcji), o czym świadczy obserwowana już od pewnego czasu zmiana znaczenia funkcji zakupów. Dotychczasowe działania mające czysto operacyjny charakter i polegające na składaniu zamówień u dostawców poszerzono o działania strategiczne w zakresie bilansowania potrzeb wewnętrznych przedsiębiorstwa, rozpoznawania i poszukiwania alternatywnych źródeł zaopatrzenia, prowadzenia negocjacji oraz kontraktacji dostaw. Zgoła odmiennie wygląda zazwyczaj sytuacja zakupów dóbr pośrednich (nie mających bezpośredniego udziału w produkcji i prowadzonych na potrzeby firmy). Przedsiębiorstwa często nie są świadome kwot, jakie przeznaczają na tego typu wydatki i dlatego też nie przywiązują do tych zakupów dużej wagi, mimo że ich łączna wartość jest często bardzo wysoka. Przykładowo już w 2002 roku Deutsche Bank wydawał rocznie prawie 7 mld euro na zakupy towarów i usług nie związanych z bezpośrednią działalnością. (fragment tekstu)

The increasing concurrence on the market is the main reason of looking for savings in the companies. The importance of the direct goods' purchasing is generally appreciated but the optimization of indirect goods' purchasing is a relatively new idea. E-purchasing system makes easy the placement of the orders and brings considerable benefits not only for buying company, but also for the supplier. This works presents the idea of the e-procurement system. One describes the financial and management benefits of the system and identifies the companies that can achieve the best results from using it. The results of surveys concerning the savings and the attitude towards system are presented. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Kwiatkowska K.: Proces zakupu dóbr nieprodukcyjnych w Volvo Polska, praca magisterska, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2008.
  2. Lysons K.: Zakupy zaopatrzeniowe, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.
  3. Materiały Polskiej Platformy Przetargowej (www.ppp.pwpw.pl).
  4. Materiały Xtrade (www.xtrade.pl).
  5. Müller E.: Kupować z głową. "Manager Magazin", 2005, marzec.
  6. Tylkowski M.: Rozwiązania informatyczne wspierające pracę służb zaopatrzenia na przykładzie TP S.A., praca magisterska, Instytut Organizacji i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej, Wrocław 2010.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu