BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Dylewski Zbigniew (Chemedian Export)
Title
Podaż usług transgranicznych świadczonych poprzez przemieszczanie pracowników w wybranych państwach Unii Europejskiej
Supply of Cross-Border Services Provided Through the Movement of Workers in Some European Union States
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 105-115, rys., tab
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Usługi, Eksport usług, Koszty pracy, Statystyka
Services, Exports of services, Labour costs, Statistics
Note
summ.
Company
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstract
Usługa transgraniczna, w zakresie określonym niniejszym artykułem, jest świadczeniem pracy przez pracownika najemnego poza granicami kraju. W celu wykonania usługi siła robocza musi zostać przemieszczona z miejsca siedziby przedsiębiorstwa delegującego do miejsca wykonania usługi. Pracownik świadczy następnie pracę w warunkach quasi-skoszarowania. Zjazdy urlopowe do kraju odbywają się raz na jeden lub dwa miesiące w zależności od uregulowań miejscowego prawa pracy i ustaleń ze zleceniodawcą. Siłą motoryczną funkcjonowania usług transgranicznych jest różnica w kosztach pracy w państwach usługobiorców i usługodawców. Im większa różnica, tym większe oczekiwania usługobiorców na dodatni wynik finansowy i większe oczekiwania pracowników na uzyskanie wynagrodzeń przewyższających otrzymywane w warunkach krajowych za wykonywaną przez nich pracę. W roku rozszerzenia Unii Europejskiej o dziesięć nowych państw różnice między państwami usługobiorców i usługodawców były znaczne. Dla każdego z wymienionych głównych państw usługodawców charakterystyczne było występowanie ujemnego salda rachunku bieżącego przy dodatnim saldzie usług i dodatnim saldzie transferów bieżących. (fragment tekstu)

The supply of cross-border services related to the movement of workers has been constantly decreasing. Factors that determine this kind of business activity in service recipients' states are principally a generated number of jobs, high labour costs and unemployment. A number of jobs open for cross-border services (they are predominantly manual operatives' jobs) has been steadily decreasing due to the technological advancement and the relocation of manufacturing operations from highly industrialised countries to countries with lower labour costs. aces, they are interfering and they are completing. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. Determinanty bilansu płatniczego, E. Najlepszy (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008
 2. European Survey of Employment Cost, Human Resource Cosulting, Mercer, London 2005, za K. Wach, Europejski rynek pracy, Oficyna a Wolters Kluwer business, Kraków 2007
 3. Bundesagentur für Arbeit, http://www.arbeitsagentur.de/
 4. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 2007, GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007
 5. Rocznik Statystyczny Rzeczypospolitej Polskiej 1998, GUS, Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 1998
 6. International Labour Organization, Home Page, Laborsta, Wages-5A Wages by economic activity, Employment - 2E Paid employment, by economic activity, http://laborsta.ilo.org/, 21.02.2009
 7. Statistisches Jahrbuch 2006 für die Bundesrepublik Deutschland, Statistisches Bundesamt, Wiesbaden 2006
 8. International Monetary Found, IMF Country Report No. 09/15, Germany, January 2009
 9. International Labour Organization, Home Page, Laborsta, Employment - 2E Paid employment, by economic activity, http://laborsta.ilo.org/, 21.02.2009
 10. Statistics Norway, statistisk sentralbyra, Labour Market, Wages, 04435 - Average monthly earnings for full time employees in construction by sex and age group, NOK (1997-2008), http://ssb.no/english/, 22.02.2009
 11. ECB, Monthly Bulletins: October 2001, http://www.ecb.int/pub/mb/html/index.en.html, data dostępu 18.02.2009.
 12. Statistics Norway, statistisk sentralbyra, Labour Market, Wages, 04424 - Average monthy earnings for full time employees in manufacturing by sex and age group, NOK (1997-2008), http://ssb.no/english/,22.02.2009.
 13. Statistics Norway, statistisk sentralbyra, Labour Market, Unemployment, 04471 - Unemployment persons registered at the Emmployment offi ce, http://ssb.no/english/, 22.02.2009
 14. Eurostat, Home Page, Arbeitskosten pro Monat, Durchschnittlicher Bruttojahresverdienst in der Industrie und im Dienstleistungssektor, nach Geschlecht, Insgesamt, ec.europa.eu/eurostat/, 18.02.2009.
 15. Eurostat, Home Page, Arbeitslosenquote nach Geschlecht, Insgesamt, ec.europa.eu/eurostat/,18.02.2009
 16. OECD, OECD Employment Outlook, Production of total industry s.a. (2000=100), http://stats.oecd.org/WBOS/index.aspx, 24.02.2009
 17. M. Siwko, Wizerunek Polski w krajach Unii Europejskiej w opinii Europejczyków, w: Teorie i casusy globalizacji, R. Bäcker, J. Marszałek-Kawa (red), Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2006
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu