BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Hirsz Kazimierz (Poczta Polska)
Title
Rola gospodarki elektronicznej w rynku usług pocztowych
The Role of E-Economy on the Postal Market
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 2010, nr 58, s. 641-648, rys., tab., bibliogr. 5 poz.
Issue title
E-gospodarka w Polsce. Stan obecny i perspektywy rozwoju. Część II
Keyword
Gospodarka cyfrowa, Rynek usług
Digital economy, Services market
Note
summ.
Abstract
W wysoko rozwiniętych społeczeństwach obserwuje się silną tendencję do przechodzenia od gospodarki opartej na pracy i kapitale do gospodarki opartej na wiedzy, w której zasadniczą rolę odgrywa informacja oraz technologie informacyjne. Weszliśmy w wiek cywilizacji cyfrowej. Wraz z rozwojem technologii informatycznych i telekomunikacyjnych powstała nowa gałąź gospodarki - gospodarka informatyczna (e-gospodarka). Jej początek określa się na lata 60. ubiegłego wieku. Pod pojęciem gospodarka informatyczna rozumiemy wykorzystywanie technologii informatycznych w następujących procesach gospodarki rynkowej: produkcja, sprzedaż i dystrybucja produktów poprzez sieci teleinformatyczne. Obejmuje ona między innymi przekazywanie sformatowanych lub niesformatowanych informacji biznesowych, administracyjnych i innych, za pomocą środków elektronicznych takich jak poczta elektroniczna, Internet, elektroniczne tablice informacyjne, elektroniczne operacje finansowe, elektroniczny transfer funduszy i elektroniczna wymiana danych, pomiędzy dostawcami, odbiorcami, jednostkami rządowymi i innymi partnerami w celu przeprowadzenia i realizacji transakcji w biznesie, działalności administracyjnej i usługowej. (fragment tekstu)

This article shows the role of e-economy on the postal market. The new technologies have big influence on the postal market. We can observe creating new products on this market, for example: - hybrid post, - logistics systems, - track and trace system. This products can be sell by virtual postal market, which gives competitive advantage on the postal market in the light of liberalization. This new offer gives benefits for customers and postal operators. (original abstract)
Accessibility
The Library of Warsaw School of Economics
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
  1. Grabiński T., Wyzwania gospodarki elektronicznej, WSPiM, Chrzanów 2005.
  2. Kraska M., Elektroniczna gospodarka w Polsce, Biblioteka Logistyka, Poznań 2005.
  3. Olszak C., Ziemba E., Strategie i modele gospodarki elektronicznej, PWN, Warszawa 2007.
  4. Stolarczyk A., Wpływ rozwoju technik komunikacji elektronicznej na rynek usług pocztowych w dobie tworzenia społeczeństwa informacyjnego, Telekomunikacja i Techniki Informacyjne, nr 3-4/2006.
  5. www.wikipedia.pl
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1896-382X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu