BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Grondys Katarzyna (Politechnika Częstochowska)
Title
Kapitał intelektualny jako źródło tworzenia wartości przedsiębiorstwa
Intellectual Capital as a Source of Creating the Value of an Enterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 127-134, rys.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Kreowanie wartości przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Wartości niematerialne, Wartość rynkowa przedsiębiorstwa, Konkurencyjność przedsiębiorstwa
Creating company's value, Intellectual capital, Intangible asset, Market value of enterprise, Enterprise competitiveness
Note
summ.
Abstract
Sposób zarządzania jednostką determinuje jej rozwój, wobec czego każdy czynnik warunkujący działanie podmiotu powinien być odpowiednio zarządzany. Wartość przedsiębiorstwa jako jeden z tych czynników objęty jest procesem świadomego kierowania i skupia konkretne działania zmierzające do dynamicznego jej wzrostu. Takie zarządzanie wartością jest nieodłącznie związane z elementami zarządzania przedsiębiorstwem, które wpływają na kształtowanie jej poziomu i dotyczą całej organizacji, począwszy od strategii, celów, zasobów ludzkich i informacyjnych, a kończąc na majątku i kapitale organizacji.(fragment tekstu)

Market value of a business has been more and more often emphasized in gaining an advantage over competitors. A fundamental goal for businesses is to strive for enhanced market value. Market value management inseparably involves some domains that impact on formation of its level while they concern the whole organization. One of the factors which influence the change in this value is human capital, which reflects the know-how within an organization. Thus, systems of knowledge management encompass all the actions which must be taken by managers in order to create ties and relationships between employees and to increase the level of knowledge among them. Human resources, combined with structural capital, comprise what is commonly termed as intellectual capital. Knowledge management is directly connected with the process of generating of intellectual capital, which includes application of information system used by a qualified staff. On the basis of the information obtained from the information system, several economic decisions are typically made. Depending on the level of technology advances, employees' skills and experience, these decisions can be more or less accurate. However, their quality has undoubtedly its impact on fi nancial results and competitive advantage achieved by the company.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. W. Krawczyk, A. Stronczek, Restrukturyzacja przedsiębiorstwa drogą wzrostu jego wartości, w: Zarządzanie zasobami informacji w przedsiębiorstwie, R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 2001
  2. M. Grudzewski, K. Hejduk, Restrukturyzacja firmy jako kierunek wzrostu jej wartości, w: Zarządzanie wartością firmy, A. Herman, A. Szablewski (red.), Poltext, Warszawa 1999
  3. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Difin, Warszawa 2007
  4. B. Szczepańska, Znaczenie wiedzy i informacji w zintegrowanym systemie zarządzania, w: Informacja i wiedza w zintegrowanym systemie zarządzania, R. Borowiecki, M. Kwieciński (red.), Kantor Wydawniczy Zakamycze, Kraków 2004
  5. J. Pfeffer, R.I. Sutton, Wiedza a działanie przeszkody w wykorzystywaniu zasobów wiedzy w organizacji, Ofi cyna Ekonomiczna, Kraków 2002
  6. L. Edvisson, S.M. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
  7. Z. Antczak, Kapitał intelektualny przedsiębiorstwa: wybrane zagadnienia praktyki i teorii zarządzania funkcją personalną w świetle badań, Wydawnictwo Antykwa, Warszawa 2004
  8. E. Skrzypek, Zarządzanie wiedzą i informacją jako podstawa zintegrowanego systemu zarządzania przedsiębiorstwem, w: Zarządzanie wiedzą a procesy restrukturyzacji i rozwoju przedsiębiorstw, R. Borowiecki (red.), Kraków 2000
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu