BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kogucki Tomasz (Uniwersytet Gdański), Skwarek Albin (Uniwersytet Gdański)
Title
Poglądy na "teorię x" i "teorię y" McGregora jako przejaw postrzegania natury ludzkiej przez praktyków i adeptów zarządzania
The Opinions about McGregor's "Theory X" And "Theory Y" as a Manifestation of Human Nature Perception by Management Experienced Persons and Disciples
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 135-142, tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Teoria ekonomii, Zarządzanie, Teoria organizacji i zarządzania, Badania ankietowe, Psychologia
Economic theory, Management, Theory of organization and management, Questionnaire survey, Psychology
Note
summ.
Abstract
W niniejszym artykule skoncentrowano się na przypomnieniu założeń "teorii X" i "teorii Y" McGregora oraz przedstawieniu stosunku do niej praktyków i adeptów zarządzania. Przeprowadzone dla potrzeb artykułu badania obrazują, jaki jest pogląd badanych osób na wyżej wymienioną teorię. Ponadto badania umożliwiły zweryfikowanie następujących hipotez: hipotezy h1 - istnieje związek między jednoznacznością poglądów na temat teorii McGregora a doświadczeniem zawodowym badanych osób hipotezy h2 - istnieje związek między długością stażu pracy wśród badanych osób, a preferowaną przez nich teorią McGregora; hipotezy h3 - istnieje związek między zajmowanym stanowiskiem w pracy a preferowaną teorią McGregora. (fragment tekstu)

The researchers of opinions about the usage of "theory X" or "theory Y" by McGregor concentrated on random sample consisted of non stationary students majored in management. They proved that the opinions of above mentioned group were connected with behavior mentioned in "theory Y". The stance of the sample is also regardless of professional experience and occupied position. It can be assumed on the basis of results that their work along with promotion as managers will have effects in developing knowledge and independence of subordinates.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
  1. A. Wajda, Organizacja i zarządzanie, PWE, Warszawa 2003
  2. W. Ratyński, Psychologiczne i socjologiczne aspekty zarządzania, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2005
  3. J. Stoner, R. Freeman, D. Gilbert, Kierowanie, PWE, Warszawa 2001
  4. R. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
  5. M. Kosterna, S. Kownacki, A. Szumski, Zachowania organizacyjne: motywacja, przywództwo, kultura organizacyjna, w: Zarządzanie. Teoria i praktyka, A. Koźmiński, W. Piotrowski (red.), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2004
  6. W badaniach wykorzystano kwestionariusz opracowany na podstawie B. Kożusznik, Zachowanie człowieka w organizacji, PWE, Warszawa 2007
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu