BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzeniewicz Wiktoria (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Edukacja jako czynnik warunkujący jakość kapitału ludzkiego w skali makroekonomicznej
Education as a Factor Which Creates Quality of Human Capital in Macroeconomic Scale
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 143-151, tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Szkolnictwo wyższe, Kapitał ludzki, Edukacja
Higher education, Human capital, Education
Note
summ.
Abstract
"Kapitał ludzki nie jest w pełni zależny od potencjału demograficznego. Kraje o niezbyt dużej liczbie ludności mogą posiadać duże zasoby kapitału ludzkiego. Zasób ten nie jest też dany przez genetyczne właściwości danej populacji, ale można go powiększać za pomocą inwestycji w człowieka, czyli przez ogół działań wpływających na przyszły pieniężny i fizyczny dochód przez powiększenie zasobów ucieleśnionych w ludziach: usługi i udogodnienia związane z ochroną zdrowia, poprawą wyżywienia, szkolenia i doskonalenia zawodowego w czasie pracy, kształcenie w systemie edukacji narodowej, poszukiwanie i gromadzenie informacji o sytuacji firm i perspektywach zawodowych, badania nad ukierunkowaniem ludności, migracje ludności". Kapitał ludzki może być analizowany zarówno w skali makroekonomicznej, co odnosi się do gospodarki danego kraju lub kilku państw, jak i w skali mikroekonomicznej i dotyczy konkretnego przedsiębiorstwa, osoby. Pomiędzy skalami makro i mikroekonomiczną istnieją ścisłe zależności, gdyż jakość kapitału ludzkiego danego kraju wpływa na możliwość jego wykorzystania w przedsiębiorstwie. (fragment tekstu)

The end of 20th century confirms the thesis of the necessity of general education. Government plays also an important part as an organizer of educational process. Increase of importance of the higher level education is related to conversion of the rural and industrial economy into the service economy. Higher educational system reform which was carried out in Poland provide, among other things, repayment of some educational services, and cause the significant increase of students in the society. The improvement of quality and efficiency of higher level educational system will be brought into effect together with general education. Polish educational staff is well prepared to do researches, however the lack of funds and proper promotion of the work results cause that the achievements are imperceptible on international markets. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. A. Oleksiak, Inwestowanie w kapitał ludzki w Polsce, Economicus, Szczecin 2009
 2. S. Marciniak, Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika rozwoju gospodarczego, w: Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, S. Marciniak (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
 3. T.W. Schultz, Investment in Human Capital, The Free Press, New York 1976
 4. T.W. Schultz, The Economic Value of Education, New York 1963
 5. W. Bizon, Edukacja, kapitał ludzki, rozwój gospodarczy. Wyzwania dla Polski w dobie gospodarki opartej na wiedzy, Wydawnictwo UG, Gdańsk
 6. A. Baran, W. Baran, Edukacja w Polsce wobec zmian systemowych i demografi cznych, w: Inwestowanie w kapitał ludzki, S. Borkowska (red.), Zakład Wydawnictw Statystycznych, Warszawa 2007
 7. L. Białoń, Metodologiczne problem określenia kapitału ludzkiego, w: Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, S. Marciniak (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
 8. W. Okoń, Nowy słownik pedagogiczny, Wydawnictwo Żak, Warszawa 1998
 9. Szkoły wyższe i ich finanse w 2006 r. GUS, Warszawa 2007
 10. Szkoły wyższe i ich finanse w 2005 r. GUS, Warszawa 200
 11. Szkoły wyższe i ich finanse w 2004 r., GUS, Warszawa 2005
 12. Szkoły wyższe i ich finanse w 2003 r., GUS, Warszawa 2004
 13. Szkoły wyższe i ich finanse w 2002 r., GUS, Warszawa 2003
 14. T. Obrębki, Kapitał ludzki w Polsce, w: Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, S. Marciniak (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
 15. Cz. Pietras, Rola kapitału ludzkiego we wzroście gospodarczym krajów organizacji współpracy gospodarczej i rozwoju, w: Perspektywy kapitału ludzkiego jako czynnika wzrostu gospodarczego Polski, S. Marciniak (red.), Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2002
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu