BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Korzeniewicz Wiktoria (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Kapitał intelektualny w modelu wartości przedsiębiorstwa
Intellectual Capital In the Company's Value Model
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 153-160, rys.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Kapitał intelektualny, Wartości niematerialne
Enterprise value, Intellectual capital, Intangible asset
Note
summ.
Abstract
Pierwsze próby zdefiniowania kapitału intelektualnego organizacji podjęte zostały Szwecji przez Karla-Erika Sveiby'ego u schyłku lat siedemdziesiątych XX wieku. 12 listopada 1987 roku z inicjatywy Sveiby'ego powstała tzw. Grupa Konrada, która opublikowała w 1989 roku Raport Konrada. Wprowadzono w nim między innymi podział kapitału organizacji na dwie części: tradycyjny kapitał fi nansowy (traditional i nancial capital), kapitał know-how (know-how capital). Dokonano również podziału kapitału know-how, nazwanego później kapitałem intelektualnym, na dwie dalsze części: kapitał związany z jednostką (kapitał ludzki indywidualny (individual capital)), kapitał związany z organizacją (kapitał strukturalny (structural capital)). Trafną, choć bardzo uproszczoną definicję kapitału intelektualnego podał Ulrich. Według tego autora kapitał intelektualny (KI) równa się wiedzy, umiejętnościom oraz atrybutom każdej jednostki w organizacji pomnożonej przez jej chęć do wykonywania pracy. (fragment tekstu)

Companies started realizing the risk which they could take if they lost their intellectual capital. Building intellectual capital is achieving by building human, structural and customer capital. T.A. Stewart stated that success is achieved by companies which wisely manage their intellectual capital. Intellectual capital effects the future of each companies and its power underlie in ability to manage that capital. Intellectual capital together with financial capital create market value of the company and confirmation of this thesis is the difference in market price in comparison to book value of companies quoted on stock exchange. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. M. Strojny, Zarządzanie kapitałem intelektualnym. Ogólny zarys koncepcji, "Przegląd Organizacji" 2000, nr 7/8
 2. D. Ulrich, A new mandate for human resources, "Harvard Business Review" 1998, nr 51
 3. T.A. Stewart, Intellectual capital: The new wealth of nations, Doubleday/Currency, New York 1997
 4. P. LaBarre, The Rush on Knowledge, Industry Week 1996, 19.02, s. 56, za: L. Edvinsson, M.S. Malone, Kapitał intelektualny, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001
 5. P. Bochniarz, K. Gugała, Budowanie i pomiar kapitału ludzkiego w firmie, Poltext, Warszawa 2005
 6. J. Ross, G. Ross, N.C. Dragonetti, L. Edvinsson, Intellectual Capital. Navigating in the New Business Landscape, MacMillan Business, London 1997
 7. A. Brooking: Intellectual Capital. Core Asset for the Third Millennium Enterprise, "International Thomson Business Press" 1996, nr 12-13, vol. 8
 8. G. Ross, J. Ross, Measuring Your Company's Intellectual Performance, "Long Range Planning" 1997, June
 9. G. Łukaszewicz, Kapitał ludzki organizacji, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
 10. M. Bratnicki, J. Strużyna, Przedsiębiorczość i kapitał intelektualny, Wydawnictwo Uczelniane AE, Katowice 2001
 11. M. Rybak, Audyt wiedzy i kapitału intelektualnego, w: Kapitał ludzki a konkurencyjność przedsiębiorstw, M. Rybak (red.), Poltext, Warszawa 2003
 12. B. Czerniachowicz, S. Marek, Wybrane problemy rozwoju kapitału ludzkiego, WNUS, Szczecin 2004
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu