BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Moczydłowska Joanna (Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku)
Title
Kompetencje menedżerów jako kluczowa determinanta wartości przedsiębiorstwa
The Managers' Competence as a Core Elements of a Company's Value
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 161-171, rys.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Wartość przedsiębiorstwa, Kompetencje kierownicze, Kwalifikacje menedżera, Kreowanie wartości przedsiębiorstwa
Enterprise value, Managerial competencies, Managerial qualifications, Creating company's value
Note
summ.
Abstract
Wartość przedsiębiorstwa powstaje w wielu obszarach jego działania, których harmonijne "współgranie" tworzy pozycję firmy na rynku i generuje rozwój. Jakkolwiek zdefiniowana, wartość przedsiębiorstwa jest ważna dla jego właścicieli, gdyż wyznacza ich zamożność. O ile zarządzanie wartością to współcześnie dominujący sposób zarządzania w wiodących spółkach kapitałowych na całym świecie, o tyle w polskich realiach gospodarczych, zwłaszcza w odniesieniu do małych i średnich firm, świadome i strategiczne budowanie wartości ciągle jeszcze nie jest powszechnym standardem. Wartość jest wielkością zmienną, względną, zależną od różnorodnych czynników wewnętrznych i zewnętrznych, niezależnych od kadry zarządzającej. Z uwagi na temat artykułu skoncentrujemy się na elementach wewnętrznych przedsiębiorstwa, a konkretnie na menedżerskich zasobach kompetencyjnych. Stawiamy tezę, że jakość zarządzania organizacją stanowi wypadkową kompetencji kadry zarządzającej i motywacji menedżerów do wykorzystania kompetencji w praktyce. Dlatego kompetencje kadry zarządzającej stanowią warunek konieczny do budowania, doskonalenia i wykorzystywania wszystkich pozostałych kompetencji firmy: organizacyjnych, rynkowych, finansowych, marketingowych, kadrowych i innych. Bez profesjonalizmu menedżerów nie jest możliwe tworzenie zasobów kompetencyjnych, diagnozowanie tych zasobów, przekształcanie ich w przewagi konkurencyjne, a w konsekwencji w wartość przedsiębiorstwa. (fragment tekstu)

A company's value is a variable and relative greatness which depends on internal and external factors. Owing to the topic of the article we are concentrated on the internal elements, or more specifically on managers, competence resources. The main thesis is that the quality of an organization is the result of managers' competence to use their competence in practice. That is why managers' competence is a necessary condition for developing, improving and using of the rest company's competences such as organizational, market, financial, marketing, staff and so on. It is impossible to create competence resources, diagnose those resources, transform them into competitive advantages and, as a consequence, in the company's value without professional managers.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. M. Chojnowska: System wartości moralnych, "Edukacja i Dialog" 2001, nr 9-10
 2. B.R. Kuc, J. Moczydłowska, Zachowania organizacyjne. Podręcznik akademicki, Difin, Warszawa 2009
 3. W. Janik, Wartość przedsiębiorstwa i jego służebna rola wobec otoczenia, w: Zarządzanie wartością organizacji, E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski (red.) Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2007
 4. G. Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 5. J. Komorowski, Kategoria wartości w zarządzaniu przedsiębiorstwem, w: Zarządzanie wartością organizacji, E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski (red.) Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2007
 6. A. Kamela-Sowińska, Wartość firmy, PWE, Warszawa 1996
 7. B. Wodniak-Sobczak, Dylematy zarządzania wartością, w: Wartość przedsiębiorstwa - z teorii i praktyki zarządzania, J. Duraj (red.), Szkoła Wyższa im. Pawła Włodkowica w Płocku, Płock 2000
 8. A. Sołtys, Przepływy pieniężne a wartość przedsiębiorstwa, w: Zarządzanie wartością organizacji, E. Orechwa-Maliszewska, J. Paszkowski (red.) Wydawnictwo WSFiZ, Białystok 2007
 9. P.F. Drucker, Zarządzanie w XXI wieku, Wydawnictwo MUZA SA, Warszawa 2000
 10. P.F. Drucker, W kierunku organizacji nowego typu, w: Organizacja przyszłości, F. Hesselbein, M. Goldsmith, R. Beckhard (red.), Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998
 11. Ch. Handy, Wiek przezwyciężonego rozumu, Wydawnictwo Business Press, Warszawa 1998
 12. As austriackiego managmentu, "Zarządzanie na Świecie" 1995, nr 10, s. 5.
 13. Aligned At the top? Survey of CEO's and HR directors perceptions of HR, Deloitte & Touch, Wielka Brytania 2003.
 14. P. Sierociński, Od zarządzania kadrami do zarządzania kapitałem ludzkim. "Personel i Zarządzanie", 2004, nr 7
 15. www.gpw.pl/zrodla/informacje_gieldowe/statystyki
 16. www.sei.cmu.edu/cmm-p/; Soft Engineering Institute, People Capability Maturity Model.
 17. J. Moczydłowska, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi a motywowanie pracowników, Difin, Warszawa 2008.
 18. T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 19. T. Oleksyn, Zarządzanie potencjałem pracy w polskim przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości im. B. Jańskiego, Warszawa 1998
 20. T. Oleksyn, Zarządzanie a kompetencje w organizacji - refleksje i propozycje, "Zarządzanie i Edukacja" 2003, nr 4
 21. M. Szymura-Tyc, Zasoby oparte na wiedzy w procesie budowy przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, "Przegląd Organizacji", 2002, nr 3,
 22. J. Szaban, Przemiany roli polskich dyrektorów w wyniku zmian ustrojowych. Od dyrektora do euro menedżera, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. L. Koźmińskiego, Warszawa 2000
 23. G. Bartkowiak, Skuteczny kierownik - model i jego empiryczna weryfikacja. Wydawnictwo AE w Poznaniu, Poznań 2003.
 24. Tokarski: Model interakcyjny efektywności kierowania, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego, Bydgoszcz 2002
 25. A. Rakowska, Kompetencje menedżerskie kadry kierowniczej we współczesnych organizacjach. Wydawnictwo UMCS, Lublin 2007
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu