BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Kruk Hanna (Akademia Morska w Gdyni)
Title
Sieć obszarów chronionych Natura 2000 - wybrane problemy wdrażania założeń w praktyce
Protected Areas of Natura 2000 - Chosen Implementation's Problems
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 15, s. 27-39, rys., bibliogr. 15 poz.
Issue title
Uwarunkowania realizacji strategii rozwoju polskich portów morskich
Keyword
Obszary chronione
Protected area
Note
summ.
Abstract
Sieć obszarów Natura 2000 w Polsce jest wprowadzana stosunkowo od niedawna. Jednak już w trakcie sporządzania list obszarów objętych tą formą ochrony pojawiły się rozbieżności i konflikty między poszczególnymi grupami interesariuszy. Gospodarowanie na obszarach Natura 2000 z jednej strony podlega ograniczeniom, z drugiej zaś - daje możliwość pozyskania unijnych środków oraz odpowiednio ukierunkowany rozwój. Specyficznymi obszarami Natura 2000 są obszary morskie i tereny przybrzeżne. W wypadku gospodarki leśnej, rolnej i wód śródlądowych są dostępne wytyczne dotyczące zrównoważonego rozwoju, tak w wypadku zarządzania i gospodarowania akwenami morskimi są one trudno definiowalne.(fragment tekstu)

Natura 2000 areas are quite new nature protection's forms. They establishment and management may cause several problems. The aim of the article is to present Natura 2000 theoretical aspects and chosen questions. Some problems are connected with ecological conflicts, potential irregularities or insufficient solutions (sometimes connected with law). Lack of them as well as lack of ecological consciousness are main reasons, that Natura 2000 areas are seen as an obstacles for regional, socio-economic development.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Borys T., Śleszyński J., Ekorozwój jako zbiór zasad, w: Wskaźniki ekorozwoju, T. Borys (red.), Wyd. Ekonomia i Środowisko, Białystok 1999.
 2. Gromadzka J., Gromadzki M., Kryteria waloryzacji Obszarów Specjalnej Ochrony, w: Ekologiczna sieć Natura 2000. Problem czy szansa, M. Makomaska-Juchiewicz, S. Tworek (red.), IOP PAN, Kraków 2003.
 3. Kruk H., Sieć Natura 2000 w Polsce - szansą na rozwój regionu?, w: Rozwój regionalny w warunkach globalizacji, K. Gomółka (red.), Sowa sp. z o.o., Warszawa 2005.
 4. Makomaska-Juchiewicz M., Perzanowska J., Tworek S., Zasady ochrony obszarów Natura 2000, w: Ekologiczna sieć Natura 2000. Problem czy szansa, M. Makomaska- Juchiewicz, S. Tworek (red.), IOP PAN, Kraków 2003.
 5. Makomaska-Juchiewicz M., Tworek S., Cierlik G., O kryteriach typowania Specjalnych Obszarów Ochrony, w: Ekologiczna sieć Natura 2000. Problem czy szansa, M. Makomaska-Juchiewicz, S. Tworek (red.), IOP PAN, Kraków 2003.
 6. Witkowski Z., Finansowanie sieci Natura 2000, w: Ekologiczna sieć Natura 2000. Problem czy szansa, M. Makomaska-Juchiewicz, S. Tworek (red.), IOP PAN, Kraków 2003.
 7. Wytyczne w sprawie ustanowienia sieci Natura 2000 w środowisku morskim. Zastosowanie dyrektyw siedliskowej i ptasiej, 2007, ec.europa.eu/environment (12.04.2011).
 8. Zeszyty Metodyczne Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, Zeszyt nr 1, Warszawa 2009, www.gdos.gov.pl (10.10.2010).
 9. Żak-Wołynko M., Finansowanie na obszarach Natura 2000, prezentacja multimedialna; za: www.gdos.gov.pl (30.04.2011).
 10. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 roku o ochronie przyrody z późniejszymi nowelizacjami, tekst ujednolicony, www.sejm.gov.pl (12.03.2011).
 11. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska z późniejszymi nowelizacjami, tekst ujednolicony, www.sejm.gov.pl (31.03.2011).
 12. Ustawa z dnia 21 marca 1991 roku o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej z późniejszymi zmianami, tekst ujednolicony, www.sejm. gov.pl (15.04.2011).
 13. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 30 marca 2010 roku w sprawie sporządzania projektu planu ochrony dla obszaru Natura 2000 (DzU nr 64, poz. 401), www.sejm. gov.pl (18.10.2010).
 14. www.mos.gov.pl (12.04.2011).
 15. www.ekointerwencje.org.pl (30.04.2011).
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu