BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Malkowska Agnieszka (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Natura 2000 a rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego
Natura 2000 and the Szczecin Lagoon Fisheries
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Transportu i Logistyki, 2011, nr 15, s. 41-56, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Issue title
Uwarunkowania realizacji strategii rozwoju polskich portów morskich
Keyword
Rybołówstwo, Ekologia
Fishery, Ecology
Note
summ.
Country
Zalew Szczeciński
Abstract
Zalew Szczeciński i jego pobrzeże stanowią ważny, wielofunkcyjny obszar w województwie zachodniopomorskim. Region ten charakteryzuje się bogatym i cennym potencjałem przyrodniczym, przez co został objęty programem Natura 2000. W Zalewie Szczecińskim panują dobre warunki do rozwoju zasobów rybnych, które są warunkiem prowadzenia rybołówstwa na tym akwenie. Z kolei rybołówstwo to dla większości małych portów zalewowych dominująca funkcja, która przesądza o ich funkcjonowaniu (np. port Lubin) czy nawet rozwoju (np. port Stepnica). Obecnie rybacy zalewowi nie odczuwają bezpośredniego, pozytywnego czy też negatywnego wpływu programu 2000 na prowadzoną działalność rybacką, jednak obawiają się opracowywanych planów ochrony, w których mogą znaleźć się niekorzystne dla nich zapisy. Wszystkie potencjalne zagrożenia dla Zalewu Szczecińskiego mogą negatywnie wpływać bezpośrednio lub pośrednio na działalność rybacką prowadzoną na tym akwenie. Stąd wskazane są działania odpowiednich władz i instytucji, które pozwolą ich uniknąć lub zmniejszyć ewentualne negatywne skutki tych zagrożeń. Największym zagrożeniem dla rybołówstwa zalewowego jest prowadzona nieracjonalna gospodarka zasobami ryb, przejawiająca się między innymi brakiem jednolitości przepisów dotyczących wykonywania rybołówstwa po polskiej i niemieckiej stronie akwenu. Współpraca transgraniczna w tym zakresie powinna jak najszybciej doprowadzić do rozwiązania tego problemu, co umożliwiłoby realizację filozofii zrównoważonego rozwoju, będącego istotą programu Natura 2000. Problemem trudnym do rozwiązania będzie kwestia kormoranów, które z jednej strony są pod ochroną, także w ramach programu Natura 2000, a z drugiej - czynią szkody w rybołówstwie. Rybacy będą musieli wykazać się dużą determinacją, aby przedstawić naukowe dowody negatywnego wpływu populacji kormoranów na efektywność ich pracy oraz doprowadzić do sytuacji, w której populacje tych ptaków będą pod kontrolą.(fragment tekstu)

The article presents Szczecin Lagoon's spatial, legal and natural conditions from the fisheries' point of view, and provides a description of the Lagoon communes. Emphasis is put on the Natura 2000 network, which encompasses the area studied. An attempt is made to assess the effect of the Natura 2000 networking programme on the functioning of Szczecin Lagoon fisheries.(original abstract)
Accessibility
Szczecin University Main Library
Full text
Show
Bibliography
Show
 1. Bałazy P., Spojrzenie chłodnym okiem na morskie obszary ochronne Natura 2000, "Wiadomości Rybackie" 2008, nr 3-4 (162).
 2. Czerniejewski P., Robakowski P., Raczyński M., Wawrzyniak M., Bugaj A., Struktura gatunkowa i wielkość połowów ryb w Zalewie Szczecińskim na początku XXI wieku, w: Zintegrowane zarządzanie obszarami przybrzeżnymi w Polsce - stan obecny i perspektywy. Brzeg morski - zrównoważony, K. Furmańczyk (red.), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006.
 3. Dunin-Kwinta I., Próba określenia przyczyn fluktuacji połowów na Zalewie Szczecińskim w powojennym półwieczu, w: Europejski ład ekologiczny a problemy ochrony środowiska krajów nadbałtyckich, J.C. Chojnacki, E.J. Pałyga (red.), Autonomiczny Komitet Ekspertów Ekologicznych Fundacji im. A. Frycza Modrzewskiego, Warszawa 1995.
 4. Garbacik-Wesołowska A., Boberski E., Stan zasobów ryb Zalewu Szczecińskiego oraz strefy przybrzeżnej Zatoki Pomorskiej i warunki ich eksploatacji, w: Oszacowanie stanu zasobów ryb polskiej strefy przybrzeżnej i naturalne warunki ich eksploatacji, Studia i Materiały, seria B, nr 72, Morski Instytut Rybacki, Gdynia 2000.
 5. Ginalski A., Sieć Natura 2000 na polskich obszarach morskich, Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, Warszawa 2011 www.ine-isd.org.pl/theme/UploadFiles/File/ konferencje/GDOS_Ginalski_morze_natura.pdf (20.04.2011).
 6. Zalew Szczeciński, Majewski A. (red.), Wyd. Komunikacji i Łączności, Warszawa 1980.
 7. Malkowska A., Rybołówstwo Zalewu Szczecińskiego i jego znaczenie w funkcjonowaniu gmin nadzalewowych, praca doktorska ZUT, Szczecin 2009.
 8. Plan zagospodarowania przestrzennego województwa zachodniopomorskiego, Regionalne Biuro Gospodarki Przestrzennej Województwa Zachodniopomorskiego, Szczecin 2002.
 9. Raport o stanie środowiska w województwie zachodniopomorskim w latach 2008-2009, Biblioteka Monitoringu Środowiska, Szczecin 2011.
 10. Szostak S., Rakowski M., Budny T., Morska Gospodarka Rybna w 2009 r., Morski Instytut Rybacki, Gdynia 2010.
 11. Ustawa z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej (DzU 03.153.1502 z późn. zm.).
 12. Verordnung zur Ausübung der Fischerei in den Küstengewässern Mecklenburg-Vorpommerns (Küstenfischereiverordnung - KüFVO M-V vom 15. August 2005. Gesetz- und Verordnungsblatt für Mecklenburg-Vorpommern den 31. August 2005 Schwerin, Nr 13, poz. 426).
 13. Warzocha J., Zalewy, w: Poradniki ochrony siedlisk i gatunków Natura 2000 - podręcznik metodyczny, t. 1, J. Herbich (red.), Ministerstwo Środowiska, Warszawa 2004.
 14. Wolnomiejski N., Grygiel I., Badania bentosu i pokarmu ryb Zalewu Szczecińskiego, Studia i Materiały, seria B, nr 67, Morski Instytut Rybacki, Gdynia 1994.
 15. Wytyczne w sprawie ustanowienia sieci Natura 2000 w środowisku morskim. Zastosowanie dyrektywy siedliskowej i ptasiej, Komisja Europejska, maj 2007, http://ec.europa. eu/environment/nature/natura2000/marine/docs/marine_guidelines_pl.pdf (20.04.2011).
 16. Zarządzenie nr 2 Okręgowego Inspektoratu Morskiego w Szczecinie z dnia 15 kwietnia 2004 r. w sprawie określenia wymiarów i okresów ochronnych organizmów morskich (Dz.Urz. Województwa Zachodniopomorskiego 04.27.505.
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1644-275X
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu