BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Pietruszka-Ortyl Anna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie / Kolegium Nauk o Zarządzaniu i Jakości)
Title
Reorientacja zarządzania zasobami ludzkimi przedsiębiorstw xxi wieku - w kierunku kapitału ludzkiego organizacji nowej ekonomii
Reorientation of Human Resources Management In Organizations of 21st Century - Towards Human Capital of New Economy Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 173-182, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał ludzki, Nowa ekonomia, Gospodarka oparta na wiedzy (GOW)
Human Resources Management (HRM), Human capital, New economy, Knowledge-based economy
Note
summ.
Abstract
Powstanie gospodarki opartej na wiedzy jako rezultatu dokonującej się trzeciej rewolucji przemysłowej skutkuje konkretnymi konsekwencjami w aspekcie społecznym. Ewolucji uległy nie tylko warunki gry rynkowej, lecz także przeobrażenia dotyczą zarządzania zasobami ludzkimi, zarówno w perspektywie nowej organizacji, jak i nowego pracownika - pracownika wiedzy. Trzecia rewolucja technologiczna doprowadziła bowiem do powstania nowych przemysłów i całkowitej zmiany dotychczasowych sektorów. Pojawiające się przełomowe technologie, jak mikroelektronika, telekomunikacja, biotechnologia przyczyniły się do narodzin i dynamicznego rozwoju gałęzi gospodarki determinujących formę nowej ekonomii - przemysłu farmaceutycznego, oprogramowania komputerowego, biotechnologicznego, laserowego, półprzewodników. Permanentnej metamorfozie ulegają stare branże, przykładowo handel internetowy wypiera tradycyjny, telefony komórkowe są wszechobecne. W konsekwencji żyjemy w erze przemysłów wytworzonych przez człowieka, opartych na wiedzy i sile umysłu, więc wiedza jest nową podstawą dobrobytu. (fragment tekstu)

The starting point of this paper is characteristics of knowledge economy and the third technological revolution consequences, especially in the context of human capital in knowledge economy. Then is presented concept of human capital and new class - knowledge workers - is shown. This paper ends with discussion devoted to general profile of knowledge worker competencies and basic elements of his job environment. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. B. Lev, Seeing is believing: a better approach to estimating knowledge kapital, "CFO Magazine" 1999, February
 2. L.C. Thurow, Powiększanie bogactwa. Nowe reguły gry w gospodarce opartej na wiedzy, Helion, Gliwice 2006.
 3. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi, PWE, Warszawa 2003
 4. M. Morawski, Zarządzanie profesjonalistami, PWE, Warszawa 2009
 5. A. Pulic, za: S. Kasiewicz, W. Rogowski, M. Kicińska, Kapitał intelektualny. Spojrzenie z perspektywy interesariuszy, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 6. J. McGrergor, D. Tweed, R. Pech, Human capital in the new economy: devil's bargain?, "Journal of Intellectual Capital" 2004, no. 5/1
 7. M. Mroziewski, Kapitał intelektualny współczesnego przedsiębiorstwa. Koncepcje, metody wartościowania i warunki jego rozwoju, Difin, Warszawa 2008
 8. M. Milczyńska-Kowalska, S. Partycki, Pracownicy wiedzy wobec wyzwań społeczeństwa informacyjnego, w: Value 2003. Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy, E. Skrzypek (red.), t. 1, Wydawnictwo UMCS, Lublin 2003
 9. K. Perechuda, Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo AE, Wrocław 2005
 10. C. Sasse, R. Schwering, S. Dochterman, Rethinking faculty role in a knowledge age, "Academy of Educational Leadership Journal" 2008, vol. 12, no. 2
 11. T.H. Davenport, Zarządzanie pracownikami wiedzy, Oficyna Wolters Kliwer Business, Kraków 2007
 12. K. Nicolopoulou, M. Karatas-Ozkan, Practising knowledge workers: perspectives of an artist and economist, "Equal Opportunities International" 2007, vol. 26
 13. J. Adelstein, Disconnecting knowledge from the knower. The knowledge worker as Icarus, "Equal Opportunities International" 2007, vol. 26, no. 8
 14. Y.W. Ramirez, H.J. Steudel, Measuring knowledge work: the knowledge work quantification framework, "Journal of Intellectual Capital" 2008, vol. 9, no. 4
 15. C. Ehin, Un-managing knowledge workers, "Journal of Intellectual Capital" 2008, vol. 9, no. 3
 16. D.H. Henard, M.A. McFadyen, Making knowledge workers more creative, "Research-Technology Management" 2008, March-April
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu