BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Posmyk Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Metody zarządzania organizacją wirtualną w wybranych modelach organizacji wirtualnej
Methods for Managing a Virtual Organization In Selected Models of Virtual Organization
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 183-194, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Teoria organizacji i zarządzania, Przedsiębiorstwo wirtualne, Metody zarządzania
Theory of organization and management, Virtual enterprise, Methods of management
Note
summ.
Abstract
Współczesna nauka organizacji i zarządzania proponuje wiele różnorodnych koncepcji i metod zarządzania. Organizacje traktują je jako wsparcie dla realizowanych procesów adaptacyjnych, będących odpowiedzią na ciągłe zmiany zachodzące w otoczeniu, nie zaś jako proste recepty na sukces. Drucker (u schyłku XX wieku) pisał, że "jedyną stałą rzeczą w zarządzaniu staną się zmiany" - coraz większe, szybsze, bardziej kompleksowe i innowacyjne. Zmiany te są i nadal będą wynikiem przeobrażającego się otoczenia organizacji i wpływu tego otoczenia na funkcjonowanie, sukces lub przetrwanie współczesnych organizacji. Odpowiadając na te wyzwania, firmy wprowadzają coraz bardziej skomplikowane struktury wpływające na stopień zróżnicowania organizacji; prowadzący z kolei do pojawiania się problemów związanych z koordynacją działalności oraz z utrzymaniem równowagi wewnątrzorganizacyjnej. Aby w elastyczny sposób dostosowywać się i wykorzystywać szanse oraz możliwości płynące z otoczenia, organizacje poszukują sposobu zarządzania odpowiedniego dla swojego profilu działalności. W artykule zostaną przedstawione metody zarządzania zastosowane w wybranych modelach organizacji wirtualnej.(fragment tekstu)

Any organization needs good management. Since it is the realization of a universal order to the organization, namely its duration and the realization of the mission. In theory, life sciences and information sciences and management makes a number of concepts, methods and tools for the development of modern enterprises; management concepts and methods. Is seen as support for the ongoing process of adaptive, responding to changes in a turbulent environment. This article presents methods for managing a virtual organization in selected models of the organization.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. M. Brzozowski, Istota organizacji wirtualnej, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 2
 2. M. Grudzewski i in., Zarządzanie zaufaniem w organizacjach wirtualnych, Difin, Warszawa 2007
 3. Podstawy zarządzania przedsiębiorstwami w gospodarce opartej na wiedzy, B. Mikuła, A. Pietruszka-Ortyl, A. Potocki (red.), Difin, Warszawa 2007
 4. J. Penc, Menedżer w działaniu. Sekrety prowadzenia biznesu, Wydawnictwo C.H.Beck, Warszawa 2003
 5. M. Warner, M. Witzel, Zarządzanie organizacją wirtualną, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 6. J.P. Lendzion, A. Stankiewicz-Mróz, Wprowadzenie do organizacji i zarządzania, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005
 7. W. Błaszczyk, Metody organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005
 8. T. Jakubowski, www.gazeta-it.pl., (30.08.2003
 9. A. Sankowska, M. Wańtuchowicz, Organizacja wirtualna a inne koncepcje zarządzania, "Przegląd Organizacji" 2007, nr 4
 10. B. Mikuła, Organizacje oparte na wiedzy, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2003
 11. M. Hammer, J. Champy, Reengineering w przedsiębiorstwie, Neuman Management Institute, Warszawa 1996
 12. A. Mazur, Bariery przepływu wiedzy w organizacjach gospodarczych. Dzielenie się wiedzą a kultura organizacyjna, "Organizacja i Zarządzanie" 2000, nr 35, Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej
 13. Strategor, Zarządzanie firmą, PWE, Warszawa 1995
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu