BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Toszewska Weronika (Politechnika Koszalińska)
Title
Pomiar czynnika osobowego w mikroprzedsiębiorstwie
Measurement of the Personal Factor in the Microenterprise
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 195-203, rys.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Kapitał ludzki, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Mikroprzedsiębiorstwo, Wartości niematerialne
Human capital, Small business, Micro-enterprise, Intangible asset
Note
summ.
Abstract
Tworzenie i zwiększanie wartości przedsiębiorstwa jest nadrzędnym celem każdej organizacji. Aktywa niematerialne organizacji stały się strategicznym zasobem, ich racjonalne wykorzystanie prowadzi do zwiększenia efektywności działania, co skutkuje zwiększeniem konkurencyjności. Wartość organizacji mierzona poprzez zdolności do konkurowania na poszczególnych rynkach niewątpliwie ukaże najistotniejsze czynniki konkurencyjności. Funkcjonujemy w gospodarce opartej na wiedzy, zasób ten wnoszą do organizacji pracownicy, stanowiący czynnik ludzki. Kapitał ludzki organizacji tworzą indywidualne jednostki powiązane ze sobą, których kapitał powstaje przez wzajemną interakcje elementów wchodzących w jego skład. Elementy takie jak zdolności, wiedza czy umiejętności są kluczowe w procesie kształtowania wartości przedsiębiorstwa, dlatego też uzasadniony jest ich pomiar. Sprawozdawczość kapitału ludzkiego znajduje się w początkowej fazie rozwoju, w wielu krajach są podejmowane działania ukierunkowane na jej upowszechnienie1, wskazuje to w przyszłości na nieuchronną konieczność ujęcia aktywów niematerialnych w sprawozdaniach organizacji. (fragment tekstu)

The paper constitutes applying theoretical conceptions in research for the value of the personal factor in the enterprise. The measurement of system compound of diversified resources allowed to show how an important component for the whole of the company mechanism forms her human factor is. Activity of the little scale should comprehend gigantic meaning, which have in this case accurately selected personal factor and his ability to shape company value. With the development of the knowledge-based economy, care, for the quality and the value of the personal factor is becoming the most important factor determining development of the enterprise. The measurement of the personal factor is the evidence that the success in business against the common opinion is not exclusively a factor of the hard work, but is personified in the human individual. (original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. G. Łukasiewicz, Kapitał ludzki organizacji, pomiar i sprawozdawczość, PWE, Warszawa
 2. T. Oleksyn, Praca i płaca w zarządzaniu, Wydawnictwo Międzynarodowa Szkoła Menedżerów, Warszawa 2004
 3. A. Pocztowski, Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wydawnictwo Antykwa, Kraków 1998
 4. Ust. z 26 czerwca 1974, Kodeks pracy, DzU 1998, nr 21, Warszawa 2005, art. 94, pkt 2.
 5. Ust. z 26 czerwca 1974, Kodeks pracy, DzU 1998, nr 21, Warszawa 2005, art. 94, pkt 9
 6. H. Król, A. Ludwiczyński, Najlepsze praktyki zarządzania ludźmi w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Polska Fundacja Promocji Kadr, Warszawa 2004
 7. W. Golnau, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2007
 8. H. Czubasiewicz, Okresowe ocenianie pracowników - konfiguracja i projektowanie, Wydawnictwo UG, Gdańsk 2005
 9. G. Filipowicz, Zarządzanie kompetencjami zawodowymi, PWE, Warszawa 2004
 10. Firma równych szans, projekt Gender 2006, http://www.funduszestrukturalne.gov.pl/ Gender_index3. pdf.
 11. Biblioteka Gazety Wyborczej, Biznes. Zarządzanie zasobami ludzkimi część 5, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu