BazEkon - The Main Library of the Cracow University of Economics

BazEkon home page

Main menu

Author
Wieczorek-Szymańska Anna (Uniwersytet Szczeciński)
Title
Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości wewnętrznej We współczesnych organizacjach
Conditions for the Development of Intrapreneurship within Modern Organizations
Source
Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia, 2009, nr 24, s. 205-215, rys., tab.
Issue title
Determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa
Keyword
Przedsiębiorstwo, Przedsiębiorczość wewnętrzna, Postawy pracowników, Teoria organizacji i zarządzania
Enterprises, Intrapreneurship, Employee conducts, Theory of organization and management
Note
summ.
Abstract
Era gospodarki opartej na wiedzy wymaga nowych, bardziej elastycznych form zarządzania. W efekcie rośnie świadomość, że najistotniejsze jest niekonwencjonalne wykorzystywanie potencjału ludzkiego, zmierzające do wyzwolenia kreatywności i innowacyjności pracowników. Przejawem podejmowania wyzwań, jakie przynosi gospodarka rynkowa i rozwój współczesnego społeczeństwa, jest budowanie przedsiębiorczego przedsiębiorstwa, rozwijającego ideę intraprzedsiębiorczości. Niniejszy artykuł podkreśla, że przedsiębiorczość w organizacji wymaga rozwinięcia specyficznych mechanizmów wewnętrznych sprzyjających innowacyjnym zachowaniom zatrudnionych. Całość owych mechanizmów, związanych między innymi z kreowaniem odpowiedniej kultury i struktury organizacyjnej, systemem komunikacji, filozofią zarządzania, systemem motywowania, polityką dokształcania, tworzy atmosferę rozwijania przedsiębiorczości wewnętrznej. (fragment tekstu)

The article concerns the issue of intrapreneurship, that means the innovative concept of management. Entrepreneurial management bases on the ability of the enterprise and its employee to perceive and benefit from both market opportunities and organizational strengths. Thus the condition for the intrapreneurship is employe's creativity and initiative. To fulfill mentioned condition modern organization face the necessity to introduce changes that reffer to: the culture of management that promote leadership, employee participation and cooperation; the improvement of inter-communication system and the accessibility to information among employee; the creation of adequate motivational system that rewards intrapreneurs; and finally the policy of professional improvement that underlines the idea of constant education.(original abstract)
Accessibility
The Main Library of the Cracow University of Economics
The Library of Warsaw School of Economics
The Library of University of Economics in Katowice
The Main Library of Poznań University of Economics and Business
Szczecin University Main Library
Bibliography
Show
 1. M. Bratnicki, Przedsiębiorczość i przedsiębiorcy współczesnych organizacji, Wydawnictwo AE w Katowicach, Katowice 2002
 2. A. Żur, Intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, nr 730
 3. M. Strużycki, B. Bojewska, Przedsiębiorczość w zarządzaniu firmą, "Handel Wewnętrzny" 2002, nr 1
 4. J. Penc, Leksykon biznesu, Placet, Warszawa 1997
 5. W.G. Nickels, Zrozumieć biznes, Dom Wydawniczy Bellona, Oficyna Wydawnicza Rytm, Warszawa 2000
 6. J. Jaremczuk, K. Jędralska, Uwarunkowania zachowań przedsiębiorczych, "Przegląd Organizacji" 1992, nr 9.
 7. R.W. Griffin, Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2002
 8. W. Szymański, Przedsiębiorca i przedsiębiorczość, w: Przedsiębiorczość a strategie konkurencji, T.P. Tkaczyk (red.), Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2000
 9. H.H. Stevenson, J.C. Jarillo, A paradigm of entrepreneurship: entrepreneurial management, "Strategic Management Journal" 1999, nr 11, za T. Oleksyn, Zarządzanie kompetencjami. Teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006
 10. P.F. Drucker, Innowacja i przedsiębiorczość. Praktyka i zasady, PWE, Warszawa 1992
 11. M. Białasiewicz, Konkurencyjność przedsiębiorstw - istota i podejścia do strategii konkurencji, w: Uwarunkowania i sposoby wzrostu konkurencyjności przedsiębiorstw, M. Białasiewicz (red.), Economicus, Szczecin 2009
 12. E. Pinchot, G. Pinchot, Intra-Corporate Entrepreneurship, Fall 1978, s. 1 za: M. Laszuk, Przedsiębiorczość wewnętrzna, "Przegląd Organizacji" 2005, nr 4
 13. B. Piasecki, Przedsiębiorczość i mała firma. Teoria i praktyka, Wydawnictwo UŁ, Łódź 1998
 14. J. Penc, Przedsiębiorczość firm, "Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstw" 2002, nr 1, za: A. Żur, Intraprzedsiębiorczość jako innowacyjna koncepcja zarządzania, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, nr 730
 15. W. Dyduch, Pomiędzy administracyjnym a przedsiębiorczym stylem zarządzania w polskich organizacjach, "Zarządzanie Zasobami Ludzkimi" 2005, nr 1
 16. Jak uczynić przedsiębiorstwo bardziej przedsiębiorczym, "Zarządzanie na Świecie" 1999, nr 7,
 17. Inspirowanie do przedsiębiorczych postaw, "Zarządzanie na Świecie" 2001, nr 6, s. 18
 18. K. Kmiotek, D. Lewicka, P. Oleśniewicz, System motywowania jako instrument wspierania przedsiębiorczości, w: Przedsiębiorczość i innowacyjność - wyzwania współczesności, A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Woźniak (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu 2006, nr 1116
 19. M. Bratnicki, A. Austen, Uczenie się przez porażkę warunkiem przedsiębiorczości organizacji, w: Zmiana a innowacyjność organizacji, J. Skalik (red.), Prace Naukowe AE we Wrocławiu 2004, nr 1045
Cited by
Show
ISSN
1640-6818
1733-2842
Language
pol
Share on Facebook Share on Twitter Share on Google+ Share on Pinterest Share on LinkedIn Wyślij znajomemu